SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  TEXTU
1989. Zákon proti nevyžádané poště. (Zpracoval Ivo A. Benda.) 5:50-6:45 hodin. 8.9.2004.
    Místo:Česká Lípa.
 

 

Milí lidé,

 

Přesně v den 7. výročí zahájení vědomé komunikace autora „Rozhovorů“ Ivo A. Bendy s Vesmírnými lidmi Sil světla (7.9.1997) Parlament ČR připravil Zákon o omezení reklamního využití SMS, E-mailů, telefonu a pod. Tímto Síly temna ZNEMOŽŇUJÍ JEDNODUCHÉ LEVNÉ A EFEKTIVNÍ INFORMOVÁNÍ LIDÍ NAVZÁJEM MEZI SEBOU A ODKAZUJE JE JEN NA DRAHÉ PLACENÉ SLUŽBY BEZ JISTOTY SPRÁVNÉHO PROVEDENÍ SLUŽBY A DÁLE NA PAPÍROVOU POŠTU DO FYZICKÝCH SCHRÁNEK (pokud přijímají reklamu) ČI OSOBNĚ DO RUKOU A DALŠÍ NOSIČE PŘES NÁKUP A PRODEJ A ÚSTNÍ FORMOU, včetně přenášek. Všechny tyto zbývající způsoby jsou však již málo efektivní, drahé a tedy jen málo dostupné všem lidem – JSOU CCA 1000 X DRAŽŠÍ A PRACNĚJŠÍ – toto ZDŮRAZŇUJI. Jde tedy o další manipulaci s lidmi a jejich energiemi, což má přímé důsledky a následky v oblasti každodenního života.

 

Síly temna úmyslně hodily DO JEDNOHO PYTLE INFORMACE KOMERČNÍ – REKLAMA ZA ÚČELEM ZISKU Z PRODEJE, A INFORMACE OSTATNÍ (tedy nekomerční) – PŘEDEVĚŠÍM DUCHOVNÍHO CHARAKTERU, které řeší lidské problémy, KDY JINÉ MECHANISMY ŠÍŘENÍ MEZI LIDMI JSOU JEN VELMI MÁLO ÚČINNÉ A DRAHÉ a STÁTNÍ SYSTÉM NEUMÍ A NECHCE ŘEŠIT OBLUDNÉ NARŮSTAJÍCÍ PROBLÉMY TÉTO ZVLÁŠTNÍ OVLÁDACÍ PSEUDOSPOLEČNOSTI - zvyšující se ovládání lidí k OTROCTVÍ, ČIPIZACE všech oblastí lidského života, zhoršující se mezilidské vztahy programované vládou, médii a některými dalšími firmami, existenční strach mnoha lidí – dnes 1/3, KRIZE RODINY – téměř ve všech rodinách psychické násilí, ve 2/3 z nich fyzické násilí, obrovský počet nemanželských dětí (Česká Lípa 41 %, podobně v obou pánevních oblastech – severozápadní Čechy a Ostravsko, kde se od roku 1989 nestaví žádné byty a někteří lidé současně vlastní více bytů), 3,3 milionu mužů (všichni v aktivním věku) platí povinné výživné na nemanželské děti či po rozvodu, atp.  !!!

 

Tímto krokem se dále VÝRAZNĚ ZVYŠUJE STUPEŇ OVLÁDÁNÍ A TOTALIZACE SPOLEČNOSTI. Je to výsledek lidské nevědomosti (zákonodárci a jim podobní), apatie, materiální hrabivosti (ty reklamní nevyžádané zprávy za účelem zisku z prodeje).

 

Tato situace ukazuje, v JAKÉM STAVU se nachází tato pseudospolečnost a kam je OVLÁDÁNA A SMĚŘOVÁNA Silami temna.

 

Pro ujasnění, např. lidé se dosud navzájem informovali ve více než 2 milionech případech efektivní formou sms a e-mailů o Vesmírných lidech – informaci máme od Vesmírných lidí. To Silám temna leží v oku a tak nyní prosadili tento výtvor tak, aby se lidé nemohli takto snadno informovat.

 

V mnohých firmách - partách existuje CENZURA i na papírovou poštu (natož pak e-mailovou poštu) – PARLAMENT A SENÁT ČESKÉ REPUBLIKY (některé zásilky byly přijaty s potvrzením, jiné nikoli – bez odezvy potvrzení, např. barevné letáky o stavu pozemského lidstva – obr. 688, 793, 811 z  www.vesmirni-lide.cz ), ČESKÁ TELEVIZE (na podatelně běžně cenzurují zásilky, a i to, co projde, pak končí v koši a skoro nikdo to ze zaměstnanců ČT nečte, neobyčejně falešní lidé), ČESKÝ ROZHLAS, ČSA atd. To aby bylo jasno, jak se věci dnes mají, a aby si někdo nemusel nalhávat, že papírová pošta funguje.

 

V dnešní době v ČR pracuje s e-mailem na 3 miliony lidí a sms používá prakticky každý člověk z 10,3 milionu lidí (mimo nejmenší děti a přestárlé občany).

 

Lidé mohou žádat úpravu zákona tak, aby bylo možno zasílat NEKOMERČNÍ ZPRÁVY, tedy nemající charakter obchodu za účelem zisku, ale duchovních – vztahových oblastí lidské společnosti !

 

TO, ŽE NĚCO NEŽÁDÁM, NEZNAMENÁ, ŽE JE TO VŽDY NEGATIVNÍ !!!

 

Nový zákon je na internetu  www.vesmirni-lide.cz  ve stahování - 7 – ostatní:

 

 

 

 

Novinky z AKA:

7.9.2004


Vážené dámy, vážení pánové,


Od dnešního dne platí nový zákon, který omezuje reklamní využití SMS, E-mailů, telefonu a pod.


Zjednodušeně řečeno: - neadresné papírové zásilky je nadále možné doručovat do schránek, pokud na schránce není napsáno, že si adresát reklamu nepřeje; - adresné papírové zásilky je nadále možné zasílat jako dosud (zejména za podmínky legální databáze); - reklamní SMS a E-maily je možné zasílat jen tehdy, má-li odesílatel předchozí souhlas adresáta (a i tak musí být zpráva zejména jako reklama označena a musí nabízet snadné odhlášení); - aktivní telemarketing je možné provozovat jen tehdy, má-li volající předchozí souhlas volaného; - pasivní telemarketing je možné provozovat jako dosud.


Zákon, jehož neoficiální verzi naleznete v příloze, má samozřejmě spoustu nejasných míst, jejichž interpretace bude teprve otázkou vývoje... Účastníme se jej a budeme Vás o všem informovat !S úctou,
....

 

 

ZÁKON

ze dne  7.9. 2004

o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST  prvnÍ

O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství[1]) odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.

§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)       službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat,

b)       elektronickou poštou textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne,

c)        elektronickými prostředky zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová telekomunikační zařízení a elektronická pošta,

d)       poskytovatelem služby každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti,

e)       uživatelem každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá službu informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací,

f)         obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost[2]) nebo je podnikatelem[3]) vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu.[4]) Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k  informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle,

g)       automatickým krátkodobě dočasným ukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, ke kterému dochází výhradně za účelem uskutečnění přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, přičemž doba uložení informace nepřesahuje dobu, která je pro zajištění přenosu obvyklá,

h)       automatickým dočasným meziukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, které slouží výhradně pro co možná nejúčinnější následný přenos těchto informací na žádost jiných uživatelů.

Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb

§ 3

Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací

(1)  Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených informací, jen pokud

a)       přenos sám iniciuje,

b)       zvolí uživatele přenášené informace, nebo

c)        zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

(2)  Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje také automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací.

§ 4

Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací

Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací automaticky dočasně meziukládaných, jen pokud

a)       změní obsah informace,

b)       nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,

c)        nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví,

d)       překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo

e)       ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.

§ 5

Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem

(1)  Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele jen,

a)       mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

b)       dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.

§ 6

Poskytovatelé služeb  uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni

c)        dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,

d)       aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Šíření obchodních sdělení

§ 7

(1)  Pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zvláštního právního předpisu,[5]) může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení pouze za předpokladu, že zákazník dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu a má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby, odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

(2)  Nejde-li o případ podle odstavce 1, je elektronické prostředky zakázáno použít pro šíření nevyžádaných obchodních sdělení; nevyžádané šíření obchodních sdělení není povoleno bez prokazatelného souhlasu adresáta.

(3)  Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud

a)       tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,

b)       skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo

c)        je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Regulované činnosti

§ 8

(1)  Osoby vykonávající regulované činnosti mohou za použití elektronických prostředků v rámci činností, které jsou obsahem regulované činnosti, šířit obchodní sdělení, a to v souladu s § 7 a v souladu s příslušnými pravidly vydávanými obchodními, profesními a spotřebitelskými sdruženími, která upravují zejména nezávislost, důstojnost, čest povolání a poctivý přístup k zákazníkům.

(2)  Osoby vykonávající regulované činnosti, jež nejsou členy profesních samosprávných komor zřízených zákonem, při šíření obchodních sdělení za použití elektronických prostředků v rámci činností, které jsou obsahem regulované činnosti, postupují v souladu s § 7.

(3)  Obchodní sdělení osob vykonávajících regulované činnosti musí obsahovat název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je osoba vykonávající regulovanou činnost zapsána, odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je osoba vykonávající regulovanou činnost usazena, a způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž je osoba vykonávající regulovanou činnost členem.

Vnitřní trh

§ 9

(1)  Na poskytovatele služby, který poskytuje služby prostřednictvím podniku nebo organizační složky umístěné na území České republiky, se použijí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů upravujících podmínky zahájení a výkonu činnosti, která je předmětem poskytované služby, zejména právních předpisů upravujících vznik podnikatelského oprávnění, požadavky na odbornou způsobilost, požadavky na obsah a kvalitu poskytované služby a odpovědnost poskytovatele služby za porušení těchto povinností.

(2)  Na poskytovatele služby, který je usazen v jiném členském státě Evropské unie a poskytujícího tuto službu na území České republiky, se nevztahují právní předpisy uvedené v odstavci 1, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(3)  Ustanovením odstavce 2 nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele služby vyplývající ze zvláštních právních předpisů na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu a ochranu spotřebitele.

(4)  Dříve, než soud nebo jiný orgán příslušný k zajištění plnění nebo vynucení povinností poskytovatele služby vyplývající ze zvláštních právních předpisů na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu a ochranu spotřebitele učiní nezbytná opatření, informuje o tom Komisi Evropských společenství (dále jen „Komise“) a požádá členský stát Evropské unie, v němž je poskytovatel služby usazen, o přijetí takových opatření, která budou mít za následek, že soud již nebude muset činit opatření podle tohoto odstavce.

(5)  Jestliže se v naléhavých případech soud odchýlí od odstavce 4, podá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informaci s odůvodněním Komisi a členskému státu Evropské unie, v němž je poskytovatel služby usazen.

Dozor nad dodržováním zákona

§ 10

(1)  Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen „orgán dozoru“) je

a)       pro šíření obchodních sdělení podle § 7  Úřad pro ochranu osobních údajů,

b)       pro povinnosti vyplývající z § 8 odst. 3 příslušná profesní samosprávná komora zřízená zákonem.

(2)  Orgán dozoru působí jako kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi.

(3)  Kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi

a)       podává obecné informace o smluvních právech a povinnostech, jakož i o postupech pro podávání stížností a pro opravné prostředky v případě sporů včetně praktických aspektů využívání těchto postupů,

b)       poskytuje údaje o orgánech, sdruženích nebo subjektech, od nichž lze získat další informace či praktickou pomoc.

(4)  Při výkonu dozoru postupuje orgán dozoru uvedený v odstavci 1 písm. a) podle zvláštního právního předpisu.[6])

(5)  Při výkonu dozoru postupují orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) podle zvláštních právních předpisů.[7])

Správní delikty

§ 11

(1)  Právnické osobě, která

a)       používá elektronické prostředky k šíření nevyžádaných obchodních sdělení,

b)       využila podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zvláštního právního předpisu5) a neposkytla svému zákazníkovi možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na její účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení při zaslání každé jednotlivé zprávy,

c)        šířila obchodní sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta,

d)       pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, které nebylo jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení,

e)       pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která skrývá identitu odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,

f)         pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která utajuje identitu odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila, nebo

g)       pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která uvádí neplatnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové komunikace,

se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

(2)  Právnické osobě, která

a)       vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána,

b)       vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo

c)        vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž je členem,

se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.

§ 12

(1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2)  Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3)  Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán dozoru o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3  let ode dne, kdy byl spáchán.

(4)  Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby[8]) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5)  Pokuty ukládá a vybírá orgán dozoru a vymáhá je územní finanční orgán podle zvláštního právního předpisu.9) Příjem z pokut, a to i vymožených, je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu dozoru, který pokutu uložil.

Společná ustanovení

§ 13

(1)  Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.[9])

(2)  Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení ve věcech upravených tímto zákonem správní řád.[10])

ČÁST  druhÁ

Změna občanského zákoníku

§ 14

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., a Nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 278/2004 Sb., se mění takto:

1.             V § 53 odstavec 4 zní:

"(4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace: 

a)       obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b)       údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,

c)        název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d)       cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e)       náklady na dodání,

f)         způsob platby, dodání nebo plnění,

g)       poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h)       náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i)          doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup, nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací podle § 53 odst. 7.".

2.             V § 53 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

3.             V § 53 odst. 7 se slova „podle ustanovení odstavců 4 a 5“ nahrazují slovy „podle ustanovení odstavců 4 a 6“.

4.             V § 53 odst. 8 se slova „podle odstavce 6“ nahrazují slovy „podle odstavce 7“.

5.             Za § 53 se vkládá nový § 53a, který včetně poznámky pod čarou 2c) zní:

㤠53a

(1)  Při použití elektronických prostředků2c) musí být součástí návrhu kromě informací podle § 53 odst. 3 rovněž informace o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

(2)  Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

(3)  Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

(4)  Pro odstoupení od smlouvy platí § 53 odst. 7 obdobně.

___________________

2c)     § 2 písm. c) zákona č. ../2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).".

6.             V § 54 se za slova „podle § 53 odst. 2 až 8“ nahrazují slovy „podle § 53 odst. 2 až 9 a § 53a“.

ČÁST  tŘEtí

Změna zákona o regulaci reklamy

§ 15

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb., se mění takto:

1.             V § 2 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou 5a) zní :

„e) šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje; na šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení se vztahuje zvláštní právní předpis,5a) za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.

_____________

5a)   § 7 zákona č…/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).“.

2.             V § 7 písm. d) se za slova „v ostatních případech“ vkládají slova " , s výjimkou nevyžádané reklamy šířené elektronickými prostředky32a) podle zvláštního právního předpisu5a)".

Poznámka pod čarou č. 32a) zní:

____________________

„32a)  §2 písm. c) zákona č…./2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).“.

ČÁST  Čtvrtá

Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

§ 16

V § 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.1)“.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

„1)     § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. …../2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).“.

ČÁST  pátá

Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

§ 17

V zákoně č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 96/2004 Sb. a zákona 121/2004 Sb., se za § 21a vkládá nový § 21b, který zní:

"§ 21b

Provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami a ke dni 31. prosince 2003 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, splní svoji zákonnou povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 160/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb., pokud k 1. lednu 2004 vedou daňovou evidenci nebo účetnictví podle zvláštního právního předpisu.".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.[1])     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, ze dne 8. června 2000, o určitých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu.

       Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací.

[2])     § 3 písm. f) a g) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

[3])      § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

[4])     Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

[5])     Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[6])     Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

[7])     Například zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, zákon čl. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

[8])     § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[9])     Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

[10])   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.