SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

DUCHOVNÍ  CESTA

 

Výtah z knihy „III. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“

Sdělení 819 – 847

 

1999 - 2000

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

819. Spirála duchovního růstu – schematická tabulka.

                                                   (Přijal Jaroslav P.)       22.–23.9. 1999.    23:45–00 45 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

 

 

 

 


 

820.  Duchovní cesta – schematická tabulka.             (Přijal Jaroslav P.)                           1999.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

 

 

Otáčka – fáze - název

 

a              1.  musíš vědět

b              2.  musíš chtít

c              3.  musíš se odvážit

d              4.  musíš být zticha

e              5.  musíš mít znamení

f               6.  hmat     -   I. etapa  (7 stupňů – 7 x 7 měsíců)

 

1.      stupeň víry a pokory

2.      stupeň přípravy

3.      stupeň vzestupu

4.      stupeň aktivity

5.      stupeň odpočinku a harmonie

6.      stupeň samostatné práce

7.      stupeň zasvěcení

 

g               7.  slovo     -   II. etapa  (7 období – 7 x 7 let)

 

1.      období tříbení darů ducha

2.      období postupného zdokonalování se v souvislosti s užíváním darů ducha

3.      období začátku velice aktivní činnosti s využitím darů ducha

4.      období začátku přípravy na osvícení a aktivní využívání darů ducha

5.      období prvních zkušeností s vysokovibračním vědomím jako přípravy na osvícení

6.      období tříbení přechodů vědomí do vysokovibračních stavů

7.  období konečné fáze přípravy na převibrování a osvícení lidské bytosti.

 

 

 

821.  Duchovní cesta.                   (Přijal Jaroslav P.)    20.-21.10.1999.    23:20-00:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě opět po delším čase takto při psaní večerním my, vaši přátelé vesmírní z lodí našich vesmírných zde všude nad vámi. Vidíme, že již jsi dokonale připraven na zapisování našich sdělení telepatických o Duchovní cestě vás, lidí pozemských, ve svých tělech hmotných takto na planetě Zemí vaší i naší milé vtělených. Jest toto učení o Duchovní cestě vám lidem dáváno právě v tento čas, neboť rozhodl tak sám Stvořitel prvotní náš všech a všeho. V čas tento proto, že naplnil se další mezník ve vývoji globálního vědomí celku všech lidí právě teď na planetě Zemi žijících a také proto, že my nyní přímo i můžeme s prací touto hned navázati na sdělení 709. ve „II. Rozhovorech s poučením“ vydávaných Ivem Bendou naším drahým.

 

V tomto sdělení píše se o tom, jak bytost lidská probouzí své vědomí a touhu vrátit se zpět ke světlům nejčistším Stvořitele nás všech a všeho prvotního. My zde uvedeme stručně na úvod psaní tohoto i cestu tuto, která jest zde ve sdělení 709. kladena do souvislosti s hierarchií světů duchovních Stvořitele našeho prvotního.

 

Tedy za prvé, se stupněm duchovních světů číslo jedna jest spojen vznik skulinky ve vědomí obaleném slupkou hmotnou. Za druhé, se stupněm duchovních světů druhým, jde paralelně přerod vědomí lidské bytosti, kdy myšlenky její začnou sálati silné bílé světlo směrem ke Stvořiteli prvotnímu všech a všeho. Se stupněm duchovních světů třetím jest spojen dar implantátu pro lidskou bytost tuto, se čtvrtým její duchovní, či meditační práce pro ostatní bytosti lidské, s pátým setkání s námi, přáteli vesmírnými, se šestým dar ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního a se sedmým, konečným, který jest pro bytost lidskou tuto tím cílovým, je spojeno osvícení, čili její ocitnutí se ve světech božích prvorozenců. K tomuto ještě pro upřesnění – ve světech božích prvorozenců – míněno tímto jest v přípravné fázi pro vstup do těchto světů, čímž jest stupeň 13. rájů embryonálních bytostí ducha pravého.

 

Toto jest na úvod první část pojmů, se kterými budeme zde, v psaní o Duchovní cestě dále výrazně pracovati a teď k nim přibývá ještě nedílná část druhá, kdy použijeme zde doslovné citace části textu nacházejícího se na straně 64 v knize „Nové poselství z Prahy“. Pro naši potřebu budeme tyto pojmy, jak též uvedeno jest v knize této, nazývati jednotlivými fázemi. Nyní následuje doslovná citace tohoto textu pro lepší pozdější přehled pojmů těchto. Píše se tam toto: „Takoví lidé musí být učeni, přičemž se jim zdůrazňuje, že je jim pro tuto práci znát, pochopit a umět pracovat s těmito pojmy:

 

            v prvé řadě každý takový člověk musí vědět

            když ví, tak musí chtít

            když chce, tak musí se odvážit

            když se odváží, tak musí být zticha

            pak musí mít znamení,

            pak hmat

            a konečně Slovo.

 

Další výklad k tomuto učiníme vám, lidem pozemským, příště a dnes však ještě uvedeme zde, jak působí měnící se vědomí lidských bytostí orientované správným směrem ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu zde v jejich hmotné existencitělech fyzických na mysl jejich přerozenou a tímto přerodem vlastně přetavenou. Lidské bytosti tyto všechny začnou totiž cítit velice silnou potřebu duchovní práce. Zde dostáváme se ke spojení těchto dvou veličin, z nichž vytvoříme pomyslný GRAF SPIRÁLY. Jsou to veličiny vyjadřující závislost RŮSTU VĚDOMÍ tíhnoucího směrem ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu na DUCHOVNÍ PRÁCI. Tyto dva pojmy takto spojené vytvoří už výše uvedenou spirálu, kterou jsi od nás přijímal telepaticky zhruba před měsícem.

 

Závěrem k úvodu tomuto jest nutno uvésti, že NENÍ duchovního růstu bez práce duchovní. Duchovního růstu takového, zde jen v úvahu připadajícího – měnícího se vědomí směrem ke světlům nejčistším Stvořitele všech a všeho prvotního.

 

Vše toto bude sem předáváno nyní pro všechny lidi pozemské, neboť Duchovní cesta tato – učení Stvořitele prvotního vás všech a všeho jest sem do těchto světů hmotných takto předáváno, aby bytosti lidské ve svých tělech hmotných vtělené po cestě této zpět ke Stvořiteli prvotnímu kráčeti mohly.

 

Toto jest nyní vše už od nás a dnes se loučíme s tebou i s vámi a přání dobré noci a krásných snů ještě poslyš od nás, přátel vesmírných.“

 

 

822.  Duchovní cesta.                        (Přijal Jaroslav P.)     21.10.1999.     21:50-23:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes zase my, všichni tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi. Dnes navážeme vám, lidem pozemským, na včerejší úvod k psaní o Cestě duchovní tak, že uvedeme si postupně další pojmy a tím takto bude celá spirála růstu duchovního vědomí v závislosti na duchovní práci lidí pozemských touto cestou jdoucích zcela popsána a poté hned začneme podrobnější výklad k těmto všem pojmům zde na začátku uvedených.

 

Včera tedy již šla řeč o sedmi fázích duchovního vývoje lidských bytostí a též o sedmi stupních v hierarchii duchovních světů, s čímž spojeno bylo také procitnutí, či rozkódování, nebo rozpomenutí se bytostí lidských tak, jak jest to uvedeno v „Rozhovorech“ II. dílu 709. sdělení  o tvoření vesmírů. My záměrně jsme zde v psaní tomto vám všechny tyto pojmy očíslovali dle pořadí jejich a jak lze vidět, hned zde na začátku opakuje se zde vytrvale číslo sedm a to ještě není zcela vše uvedeno, neboť sedmička vyskytuje se i u pojmů dalších, které též stanou se součástí tohoto výkladu. Dále o té sedmičce je teď právě velice vhodné uvésti, že jest toto číslo vaší planety Země a i tedy vás, lidí pozemských, kteří jste jejími obyvateli, a tím její součástí nedílnou. Zde jest veliká škoda převeliká, že ne všichni tito obyvatelé si toto uvědomují a chovají se zde, jako kdyby vše jim tu patřilo a oni byli zde absolutními vládci. Toto není přístup k žití zde, na planetě této, nejvhodnější, ale jest toto volba těchto lidí a tací také jistě nejsou všichni. Ti, kteří hledají a mnozí z nich už našli správný a láskyplný vztah k planetě své, Zemi krásné a milované, jistě rádi si o tomto něco více přečtou také v knize uvedené v sdělení předešlém, jejíž název jest „Nové poselství z Prahy“, kde se též píše o sedmičce jako o čísle planety Země. Nakonec zde ještě ke knize této sdělíme, že též píše se v ní o nás, přátelích vašich vesmírných, kdy je zde řešena otázka působení mimozemských civilizací v dějinách planety vaší Země krásné a nám všem tolik drahé.

 

Nyní tedy však přejdeme již k rozšíření už zavedených pojmů. Nejprve popíšeme si stručně, jak je tvořena tato spirála růstu vědomí duchovního. Jest tato tvořena tak, že vše vychází z bodu a nakonec končí také v bodu, který můžeme nazvat též bodem zářícím. Proč, to uvedeme si ještě za okamžik, nyní vrátíme se na začátek této spirály. Začíná bodem a bod tento symbolizuje zde člověka vtěleného ve svém těle fyzickém na planetě Zemi a plně zaměstnaného všedními záležitostmi každodenními. Takový člověk nejen že nečiní žádnou práci duchovní, ale mnohdy je materialismem tolik zaujatý, že ani na mysl připustiti si nechce, že existuje nějaké duchovno a s ním nepřeberné množství dalších duchovních světů. Pokud však člověk takový začne se zajímat o toto dění duchovní a pokud sám, z vlastní vůle svobodné začne studovati zákonitosti ducha a Boha – Stvořitele prvotního, automaticky tím roztočí tuto spirálu růstu duchovního vědomí, neboť začal právě takto svou duchovní práci, začal se z vlastní svobodné vůle zajímat o principy Stvoření vycházejícího z prapůvodní myšlenky čisté od Stvořitele prvotního všech a všeho a nachází se teď na první otáčce této spirály a tím ve fázi první, která představuje duchovní práci vědění. Poté pokračuje spirála vždy další otáčkou o 360 °, kdy nachází se pomyslný bod cesty lidské bytosti vždy v jedné přímce po každých 360 ° a všechny tyto body pak nakonec spojené dohromady vytváří v grafu osu, či přímku růstu vědomí. Na konci jest pak už zmíněný bod zářící, k němuž teď můžeme napsati toto: Dostane-li se bytost lidská v těle svém hmotném vtělená až sem k tomuto bodu, dosáhne zde vědomí její duchovní takové výše, že dostává se jí osvícení a ona převibruje do světů duchovních vyššího řádu bytí.

 

Závěrem k bodu zářícímu tomuto lze ještě uvésti, že dosáhnout jeho úrovně může bytost lidská jen tehdy, když projde celkovým tímto vývojem po spirále, což opět trvati může celý pozemský život. Toto bude vysvětleno nyní, kdy přichází na řadu zavedení dalších pojmů v psaní tomto. Do sedmi fází spirály jdoucích vždy po 360 ° nyní přidáme ještě dvě etapy, jejichž členění uvedeme si zde takto pro lepší přehled do sloupců vedle sebe.

 

I. etapa                                                                     II. etapa

 

obsahuje sedm stupňů, každý ze stupňů     obsahuje sedm období, každé období toto

těchto jest vázán časovým úsekem sedmi   jest vázáno časovým úsekem sedmi roků

měsíců, či úplňků                                               vašich pozemských

 

1.      stupeň víry a pokory                                     1.      období tříbení darů ducha

2.      stupeň přípravy                                              2.      období postupného zdokonalování se

3.      stupeň vzestupu                                                    v souvislosti s užíváním darů ducha

4.      stupeň aktivity                                                3.      období začátku velice aktivní činnosti

5.      stupeň odpočinku a harmonie                           s využitím darů ducha

6.      stupeň samostatné práce                            4.      období začátku přípravy na osvícení a

7.   stupeň zasvěcení                                                  aktivní využívání darů ducha

                5.       období prvních zkušeností

                  s vysokovibračním vědomím jako přípravy   na osvícení

                6.      období tříbení přechodů vědomí do

                       vysokovibračních stavů

                7.      období konečné fáze přípravy na

                                                                                         převibrování a osvícení lidské bytosti

 

Takto jsou zde uvedeny další pojmy, tedy sedm stupňů a sedm období. K sedmi obdobím jest ještě nutné dodati toto: V období 5. – 7. není výše uvedeno, co se děje s dary ducha poskytnutými bytosti lidské Stvořitelem naším prvotním všech a všeho. Ano, tyto dary ducha jsou i nadále bytostí lidskou touto využívány a zde fungují již zcela přirozeně a automaticky, proto nejsou v přehledu shora této strany v obdobích 5. – 7. uvedeny.

 

Na závěr ještě k tomuto jest potřeba napsati vysvětlení, proč zde jest velice silné působení časového mezníku toho, který ve světech duchovních působí toliko jako trpasličí průvodce. Jest toto takto dáno Stvořitelem naším prvotním všeho a všech, že čas zde ve hmotné dimenzi vaší takto vše svazuje, a proto má i dosti velkou působnost na bytosti lidské kráčející touto cestou duchovní. Jest jejich úkolem světelným podřídit si na cestě této duchovní své čas tento, který společně s hmotou je takto svazuje a na konci cesty této duchovní, vždy po spirále této pomyslné jdoucí, státi se duchem svobodným a nespoutaným. Takto jest toto i zařízeno z důvodu toho, že vypadnou z dění tohoto duchovního všichni nedočkavci a lidé trpělivostí neoplývající, neboť i tyto vlastnosti velice důležité pro práci duchovní jsou.

 

Toto jest dnes večer již vše od nás z vesmírných lodí zde všude nad vámi a nyní už loučíme se a dobrou noc vám přejeme, vaši přátelé vesmírní.“

 

 

823.  Spirála duchovního růstu.          (Přijal Jaroslav P.)     22.10.1999.     22:30-23:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět my, vaši přátelé vesmírní z lodí všech našich kosmických všude tady nad vámi a jsme velice potěšeni tím, že usedl jsi opět s tužkou v ruce za stůl k psaní.

 

Dnes navážeme hned na sdělení včerejší výkladem o mezníku časovém, přesněji řečeno o jeho obecné působnosti na cestě této duchovní bytostí lidských v tělech hmotných zde, na planetě Zemi takto vtělených. Tato působnost je rozdělena na dvě etapy, tedy v etapě první působí na začátku pomyslné spirály čas tak, že bytost lidská ani neuvědomuje si, jak čas tento ovlivňuje vědomí její. Ona kráčí duchovní cestou touto a po spirále sleduje tento vývoj po jednotlivých fázích spirály až do jistého okamžiku, kdy začne se toto její uvědomování si mezníku časového měnit a ona jakoby začne více pociťovat svou svázanost časovou. Tento okamžik jest začátkem etapy druhé, kdy dostává do vědomí svého už zcela konkrétní podobu časové závislosti další cesty své duchovní. Tyto dvě etapy, o kterých jest nyní zde řeč, nejsou etapami totožnými s těmi ze sdělení předchozího. Tohoto termínu jest zde použito pro vyjádření trvání jistého časového úseku, který takto rozdělen jest na dvě části. K tomuto nyní ještě uvedeme si, že jest toto trvání jednotlivých těchto dvou etap časových zaneseno i do našeho grafu spirály. Tento přechod z jednoho úseku časového do druhého děje se velice nenápadně tak, že bytost lidská, cestou duchovní kráčející, jej ani nepostřehne a pokud však zastavila by se po několika měsících a ohlédla by se v dění tomto zpět, ihned zjistí a rychle uvědomí si rozdíl časového působení tento.

 

Dochází k posunu působení času takto, jak jest zde popsáno na spirále vždy během fáze číslo pět (na spirále e), čili fáze znamení. Od tohoto bodu jest již v působnosti etapa druhá časová a také zde nastává působení obou etap uvedených již ve sdělení včerejším. Zde, v páté fázi znamení dochází tedy vždy, jak výše jest uvedeno, ke změně této. V grafu spirály jest toto takto znázorněno a jest toto opět zobrazeno pouze symbolicky. Pevný bod časový, kdy k tomuto dochází, není nikdy určen, ten vždy se posunuje buď vpřed, nebo vzad.

 

Jest zde však v grafu spirály této jiný úsek, který jest zde v měřítku vzájemném, a tím jest právě osa, nebo lze říci i čára vědomí, která spojuje jednotlivé fáze, vždy končící po oběhu 360 °. K tomuto nyní půjde vám výklad další, kdy zdůvodněno bude, proč jest tomu právě tak a nikoli jinak.

 

Začneme zde tedy otáčkou první ve spirále takto označenou a. Jest zde patrné, že v porovnání s jinými fázemi jest zde nárůst duchovního uvědomění velice malý. Bytost lidská v těle svém hmotném vtělená zde studuje, teprve rozkoukává se a učí se věděti – jest toto také možné přirovnat k dítěti, když učí se mluvit a také se na světě teprve rozkoukává. Po absolvování otáčky druhé b jest již nárůst duchovního vědomí vyšší a opět v příměru lidská bytost zde vstoupila do mateřské školy vědomí duchovního. Po další otáčce c jest nárůst vědomí zde již dosti velký, neboť bytost lidská již prokázala své dobré vlastnosti a též touhu po poznání duchovním a prošla zde již celou základní školou ducha, aby pak v otáčce d prokázati mohla další vlastnost důležitou pro její vývoj duchovní – skromnost a vědomí její opět po otáčce této narostlo o další úsek. Lze zde toto přirovnat k tomu, že bytost lidská absolvovala tímto střední školu ducha a postoupila dále tímto do školy vysoké, kdy ve fázi e dále vzroste její vědomí a ona zde postupně přejde ve vnímání působení časového mezníku odlišně, než ve fázích předchozích, což objasnili jsme již výše. Tímto jest takto vyučena lidská bytost pro život sám a nastává její činnost další, kdy na otáčce f roste dále její vědomí a jest ve fázi této obrazem dospělého již věku duchovního, ale stále ještě nezralého, její vědomí opět zde vzroste a ona přiblíží se k otáčce poslední g, během níž vzroste vědomí její nejvíce a ona zde ve fázi této přejde do věku duchovního zralého.

 

Takto dnes jsme zde chtěli vyložiti čáru růstu vědomí ve spirále této a teď už loučíme se s vámi, na shledanou příště a dobrou noc vám též přejeme, vaši přátelé vesmírní.“

 

 

824.  Spirála duchovního růstu.          (Přijal Jaroslav P.)     23.10.1999.     22:15-23:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu teď opět zase s vámi, vaši přátelé vesmírní z lodí našich vesmírných zde všude nad vámi.

 

Dnes budeme pokračovat ve výkladu k Duchovní cestě od Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Nejdříve však si učiníme schéma krátké a jednoduché, podle něhož říditi se bude další výklad všech pojmů zde, ve sděleních předešlých, již uvedený:

Stupeň světů duchovních   -->     Rozhovory II.    -->     7 fází základních. Přesně dle schématu tohoto půjde další výklad o Cestě duchovní bytostí lidských, zde na planetě Zemi vaší drahé v tělech svých hmotných takto vtělených. Toto schéma jest zde uvedeno pro pozdější lepší přehled všech těchto pojmů, s nimiž zde pracujeme. Nyní přichází tedy na řadu již vlastní výklad ke grafu spirály a začneme pochopitelně od začátku, kdy bytost lidská v těle svém hmotném zde na Zemi vtělena jest a na mysl jí ani nepřijde myšlenka na Stvořitele prvotního všech a všeho, neboť ona zcela jest zaměstnána starostmi o své žití a takto hmotou jest odlákána od plnění úkolu svého duchovního. Pak úroveň vědomí bytosti této lidské jest stále stejná a neroste. Další bytosti duchovní ze světů duchovních však připraveny jsou a pozorně velice sledují počínání bytosti lidské, zda-li nezmění náhle uvažování své a nezačne ze své svobodné vůle studovati zákonitosti ducha a Stvořitele prvotního všeho a všech. Tyto bytosti ze světů duchovních vyšších jsou připraveny IHNED začít pomáhat bytosti lidské této, která takto ZMĚNÍ uvažování své. Pomoc tato spočívá především v působení na úrovni vysokovibrační, kdy frekvence tyto značně ovlivňují procesy probíhající v mozku lidské bytosti. Ona však o tomto neví ničehož a záleží tedy jen a pouze na NÍ, zda pokračovati takto dále bude ve své začínající cestě duchovní, či zda zpět vrátí se k životu svému předešlému hmotou zcela ovládanému.

 

 

 

Otáčka  a – fáze 1. MUSÍŠ VĚDĚT

 

 

Nyní dostáváme se k výkladu dle schématu na začátku sdělení tohoto uvedenému. Jak známo, ve světech duchovních stupně prvního, tedy měsíců a planet, jest duše také podrobována tříbení tomuto, aby dokonalosti vlastnosti svých dosáhla. Zde ve stupni tomto jest učena, ABY ZÁKON INTELIGENCE dodržovala a za svůj jej takto vzala. Působení toto z duchovních světů stupně prvního měsíců a planet tak dostává se i do hmoty zde, na planetě Zemi vaší i naší drahé, kdy lidská bytost, která změnila uvažování své, PŘIPUSTILA ve své existenci hmotné skutečnost tuto, že BŮH STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠECH A VŠEHO JEST !  Takto jest zde také promítnuto působení zákona vesmírného – ZÁKONA INTELIGENCE ze světů duchovních do světů hmotných tak, jak vše toto probíhá dle vůle Stvořitele prvotního všech a všeho. Nyní ještě osvětlíme vám zde, jak skutečnosti tyto souvisí s fází první v grafu spirály růstu uvědomění duchovního označenou písmenem a. Působnost patrná jest zde už na začátku popisu tohoto. Zde je také vidět, že pro bytost lidskou touto duchovní kráčející je potřeba nejprve poznat, čili vědět, a že bez tohoto nemůže dostati se ve vývoji svém dále. Ona pokud NEZAČNE zajímati se sama o ZÁKONITOSTI DUCHA a nezačne-li horečnatě studovati nejrůznější literaturu týkající se duchovních otázek, NEPOSTOUPÍ ani o píď dále a na místě neustále přešlapovati bude. V tomto jsou jí také značně nápomocny bytosti duchovní ze světů ducha Stvořitele prvotního a zpětně pak, když dívá se bytost lidská na skutečnosti některé v jejím životě zde na Zemi se odehrávající, mnohdy nechápe, jaká velká náhoda zde působila, že vše se událo podle scénáře jistého a uskutečnilo se právě tak a ne jinak.

 

Jak již řečeno bylo, ona lidská bytost zatím neví o existenci světů duchovních vyšších a pokud ví, stále ještě pochybuje o možnostech bytí bytostí duchovních v těchto světech žijících. Proto jest pravdou světelnou, která však bytosti lidské této dosud nebyla zjevena, že náhoda jest slovo pocházející z vašich světů hmotou ovládaných. Ve světech duchovních toto slovo neexistuje, neboť nic není náhoda ! Vše takto řídí Stvořitel nás všech a všeho prvotní a bytosti všechny ve vesmírech všech, co jich jest, jsou takto na své cestě duchovní pravé, aby přiblížili se zase ke Stvořiteli svému prvotnímu.

 

Dále ještě uvedeme zde, že čas svazující hmotu, působí zde ve fázi této různě. Některé bytosti může trvati toto jen několik let v jejím těle hmotném, než zvládne otáčku spirály tuto první, jiné bytosti už toto potrvá třeba několik desítek let a jiná bude potřebovat ještě několik svých inkarnací, či několik desítek stovek, či tisíc inkarnací dalších, než dospěje k bodu tomuto a začne pracovat na duchovním vývoji svém.

 

Toto jest tedy vše již k tomuto a na shledanou příště a dobrou noc vám přejí teď vaši přátelé vesmírní.“

 

 

825. Spirála duchovního růstu.           (Přijal Jaroslav P.)     25.10.1999.     22:00-23:25 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes po krátké odmlce my všichni vaši přátelé vesmírní z lodí vesmírných našich tady všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, že opět usedl jsi dnes k psaní. Teď bylo velmi nutné, aby sis odpočinul, neboť již začínala na tebe doléhati velice silná únava. Dnes je už vše v pořádku, a proto budeme pokračovati v psaní o Cestě duchovní a hned začneme stupněm duchovních světů číslo dvě – planetárních sluncí, kde duše – těla astrální tříbí svobodnou vůli svou, aby pak dále ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho duchovní cestou touto světel pravých kráčeti mohly. Zde jest velmi důležité toto poznání, že vůle svobodná těchto duší jest na cestě duchovní pravé velice důležitá, neboť kde není rozhodnutí se pro věc správnou z vlastní vůle, tam nikdy není žádného duchovního růstu. Jak jest uvedeno v psaní o tvoření vesmírů nekonečných, působí zde, ve stupni duchovních světů druhém, již fáze vesmírů holoproudých těles číslo tři a ta prověří vůli svobodnou duší – těl astrálních velice, převelice dokonale. Zde nyní použijeme učení vašich astrologů, než pokročíme dále. Jest psáno ve vaší astrologické literatuře: „Jako v nebi, tak i na Zemi“, což platí dost dobře i zde.

 

 

 

Otáčka  b – fáze 2. MUSÍŠ CHTÍT

 

 

Jak duše – těla astrální jsou zkoušena na pevnost vůle své svobodné ve druhém stupni duchovních světů sluncí planetárních, stejně tak působí i tento zákon vesmírný na bytost lidskou v těle svém hmotném, zde na planetě Zemi této krásné vtělenou. Bytost lidská tato totiž také postoupí ve svém vývoji duchovním dále, až PUKNE SLUPKA HMOTNÁ svazující vědomí její svobodné a myšlenky její začnou se ubírati ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu. Ona musí pocítit nutnost a nevyhnutelnost cesty této duchovní pravé SAMA, BEZ PODNĚTŮ ZVENČÍ, ČI JINÉHO OVLIVŇOVÁNÍ. Toto jest veliká nutnost, jinak stále zůstává na spirále na její otáčce první. Pak, dostane-li se do eufórie této světelné z vlastní své vůle svobodné, ihned roztočí se spirála cesty její duchovní do druhé své otáčky, kde setrvá bytost lidská nějaký čas.

 

Naplnila zde svou touhu nekonečnou po poznání a zákonitostí duchovních Stvořitele prvotního všech a všeho a plně procítila si zde potřebu chtění se účastniti dění tohoto světelného. K tomuto budiž nyní ještě závěrem přidáno, jaká jest zde působnost časová. Je jistě vidět, že otáčka tato trvá jistě časový úsek kratší, než v případě otáčky předchozí první. Jest toto ovšem také odlišné a pro každou bytost lidskou různé. Někteří váhaví jedinci mohou tímto také strávit několik inkarnací svých v tělech hmotných, avšak nejčastěji zvládnou toto bytosti lidské řádově za několik měsíců, maximálně jedendva roky života svého pozemského. To jest také nejčastější případ tento a než nyní budeme pokračovati dále, ještě uvedeme zde poznámku tuto důležitou:

 

Kniha „Rozhovory I. a II.“ a některá další literatura duchovní v těchto knihách uvedená působí na bytosti lidské, které však nacházejí se na spirále duchovního vědomí na otáčce první, jako ROZKÓDOVAČ, způsobující RYCHLÉ ROZTOČENÍ SPIRÁLY TÉTO a růst duchovní bytostí těchto někdy velice spontánní. U mnohých bytostí lidských může dojít k „zakopnutí“, i „šlápnutí vedle“ a z cesty duchovní své sejdou a vráceny zase zpět do hmoty též po spirále, ale směrem opačným, budou. Toto pak má také funkci jakéhosi SÍTA, aby prošly jen ty bytosti lidské, které LÁSKU, SOUCIT, POKORU a TRPĚLIVOST NEKONEČNOU VE SVÝCH SRDCÍCH MAJÍ a opět zde z tohoto navenek všemi směry SRŠÍ INTELIGENCE SVĚTELNÁ Stvořitele prvotního všech a všeho, který vůlí svou nejčistší řídí i tento vývoj zde, na planetě Zemi vaší i naší milé.

 

Dnes ještě postoupíme ve výkladu našem dále a napíšeme si zde o působení ve světech duchovních stupně třetího, kde tříbí duše lidská – těla astrální ZÁKON INTELIGENCE tak, aby uznávaly dokonalost a čistotu BohaStvořitele prvotního a zapomněly na nepokoru či pýchu svou. Jest toto třetí stupeň světů duchovních sluncí galaktických, místo, kde čilý ruch všude panuje. Je totiž už i vám, lidem pozemským, známo, že ze světa tohoto duchovního, přicházejí ve vtělení své duše do těl svých polohmotných, ale také i některé do těl hmotných, a k tomuto zde právě chceme učiniti teď výklad bližší.

 

V psaní o tvoření vesmírů nekonečných jest uvedeno, že toto jsou oni poslové úsvitu, sem na Zemi vaší i naší drahou takto vtělení. Ano, jest toto skutečně tak a není jich zde právě teď málo. Ona sama skutečnost, že na planetě Zemi již teď žije 6,3 miliard lidí, jest pro pozorného posluchače našeho věc velice zajímavá. Proč si myslíte, že jest zde takové množství lidí ?  Odpovím takto: „Jest to z důvodu přerodu planety Země. Z důvodu přerodu vědomí globálního všech lidí zde na planetě Zemi.“ To, že jest zde desetkrát více lidí, než za normálních podmínek uživiti by planeta Země mohla, jest dáno právě skutečností, že inkarnace duší do těl jejich hmotných jest z velké části jejich vlastní volbou. Duše tyto mají ve světech duchovních větší rozhled, než když pak přijdou do těl svých hmotných, a proto vidí dopředu, čeho mohou se účastniti tam, kde vtěleny v čase budoucím budou. Jest toto také onen hlavní důvod k tomu, že tolik lidí planeta Země nyní nosí. Pokud jde o ony výše zmíněné posly úsvitu, těch jest zde na Zemi, planetě vaší milé i naší drahé, vtěleno již pěkné množství, konkrétně necelá jedna miliarda a na prahu třetího tisíciletí vašeho jest toto výhledově plánováno Stvořitelem naším i vaším prvotním, že bude se počet těchto lidí i nadále zvyšovat, aby mohly být vytvořeny dobré podmínky pro přerod Země do vyšších dimenzí. Stvořitel prvotní takto tvoří a dává bytostem všem, tedy i těm lidským v tělech hmotných, naprostou svobodu rozhodování. Když tedy současné lidstvo zničí si planetu Zemi tak, že stane se neobyvatelnou, jest toto pouze jejich volba a sami pak ponesou si další důsledky z toho vyplývající. Toto však neplatí, pokud jde o využití vaší jaderné techniky !  V případě tomto byl by nevyhnutelný velice rychlý zásah zvenčí do dění běžného zde, na planetě Zemi, neboť touto činností mohl by být narušen další život ve světech dalších duchovních, což zákony vesmírné Stvořitele našeho i vašeho nepřipouštějí.

 

 

 

Otáčka  c – fáze 3. MUSÍŠ SE ODVÁŽIT

 

 

Abychom však dokončili výklad tento k duchovní cestě bytostí lidských, jest opět dění toto ve světech duchovních stupně třetího odrazem pro tvoření zde, na planetě Zemi. Bytost lidská, která prohlédla z vlastní vůle své, nyní už velice touží po poznání a odhodlána jest kráčeti cestou duchovní zpět ke Stvořiteli prvotnímu všech a všeho. V dění pozemském dostává pak DAR IMPLANTÁTU od Stvořitele nás všech a všeho prvotního, aby tak citlivější k vibracím jemnohmotným od Stvořitele našeho i vašeho se stala. Toto také symbolizuje na spirále růstu duchovního uvědomění i otáčka číslo tři. Bytost lidská je nucena se odhodlat, odvážit, či troufnout si takto nadále kráčeti cestou duchovní světel pravých. Jest k tomuto nyní i náležitě dosti vybavena a už na úrovni vyšší též vytříbila vesmírný zákon základní – ZÁKON INTELIGENCE. Oním prvním předstupněm tříbení tohoto zákona vesmírného bylo, jak jistě vzpomínáte si z předešlého výkladu tříbení duší – těl astrálních ve stupni prvním duchovních světů měsíců a planet a poté uvědomování si existence světů duchovních i samotného Stvořitele prvotníhohmotném těle svém fyzickém, čehož obrazem jest otáčka spirály vývoje vědomí duchovního první, nesoucí též název poznání, či vědění o pravdách duchovních.

 

Závěrem lze ještě k tomuto říci, že otáčka třetí tato na spirále duchovního poznání jest oproti té předchozí již mnohem klidnější, kdy bytost lidská byla ve světelné eufórii silně narušena. Stejně tak klidným místem jest i stupeň duchovních světů čtvrtý sluncí vesmírných, o kterém napíšeme vám, lidem pozemským, něco dalšího až zase zítra.

 

Nyní tedy loučíme se s tebou i s vámi všemi my všichni z lodí vesmírných tady všude nad vámi a dobrou noc vám přejeme !“

 

 

826. Spirála duchovního růstu.           (Přijal Jaroslav P.)     26.10.1999.     22:05-23:05 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě všichni my, vaši přátelé vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi a dnes, ještě než navážeme na výklad o stupni duchovních světů sluncí vesmírných čtvrtém, doplníme nyní ještě další důležité informace k dění předchozímu.

 

Bylo ve sdělení minulém již napsáno, jak „Rozhovory I. a II.“ a další knihy o vědění duchovním v nich uvedené působí na bytosti lidské jako rozkódovače. Tyto bytosti jsou na cestě duchovní své již na otáčce první spirály duchovního uvědomění a vlivem informací z knih těchto u nich dochází k rozkódování a roztočení běhu spirály tempem velice rychlým a spontánním. Ke druhé otáčce spirály duchovní chceme nyní ještě napsati, že bytost lidská tato nachází se v eufórii světelné a chce velice z vlastní vůle svobodné jíti cestou touto. Potom trvá tato otáčka druhá, když běh její jest takto spontánní i méně než dva měsíce, někdy i jen dva až tři týdny a na konci otáčky této bytosti lidské takto pracující ve smyslu pravé cesty duchovní dostává se telepatické komunikace s námi, přáteli vesmírnými.

 

Poté jest roztočena také již zmíněná otáčka třetí, tedy bytost lidská jest obdařena darem implantátu od Stvořitele nás všech a všeho prvotního, což probíhá v jejím začátku, a pak dále jest připravována na úkol svůj další duchovní. Zde již využívána jest normálně telepatická komunikace s námi, neboť toto také velice usnadňuje cestu duchovní bytosti lidské, musí však mít stále oči i uši otevřené, aby nepropadla pýše a nenechala se ovládnout vlastním egem, a tím sešla z této duchovní cesty své pravé. K otáčce této třetí, ve které odvážila se, či troufla si bytost lidská kráčeti cestou světel pravých od Stvořitele prvotního všech a všeho, zbývá ještě dodat, její doba trvání v čase tomto pozemském. Tedy její doba tato jest stejná jako u otáčky číslo dvě a platí, že byla-li bytost lidská rozkódována „Rozhovory“ či literaturou v nich uvedenou, zkracuje se zde doba trvání otáček této také jen na několik týdnů, jako v případě předchozím. Též již bylo psáno, že otáčka tato třetí je již také klidnější pro bytost lidskou, než ta předchozí druhá.

 

 

 

Otáčka  d – fáze 4. MUSÍŠ BÝT ZTICHA

 

 

Poté však postupuje do otáčky čtvrté, která jest odrazem zde, na planetě Zemi, stupně čtvrtého světů duchovních sluncí vesmírných a toto již jest také mnohem klidnější fáze vývoje duchovního bytostí lidskýchtělech svých hmotných takto vtělených. Nyní dostáváme se k psaní o stupni čtvrtém duchovních světů sluncí vesmírných. Jest toto místo, kde probíhá, jak již známo jest, tříbení duší – těl astrálních již celkové. Duše zde již všechny základní zákony vesmírné Stvořitele nás všech a všeho prvotního zvládnouti musí, aby byly dokonale připraveny pro cestu svou další světelnou. Toto vše se promítá do cesty duchovní bytostí lidských zde, na planetě Zemi takto v tělech svých hmotných vtělených, že dostávají se po přípravě své každá k svému úkolu duchovnímu, jenž pro ně školou velikou ducha pravého a čistého. Zde jest úkolem bytostí lidských těchto takto pracovat pro ostatní bytosti lidské a to takto – NEZIŠTNĚ. V tom jest také skryta pro bytosti tyto zkouška, zda nepodlehnou touze po penězích a chamtivosti a dobře splní úkol svůj světelný tento.

 

Práce tato duchovní jest zaměřena především na TELEPATICKÉ PŘIJÍMÁNÍ dalších pravd duchovních vám, lidem pozemským, sem na planetu Zemi vaší i naší drahou dosud nezjevených. Dále může být to činnost SVĚTELNÁ MEDITAČNÍ, zaměřená ponejvíce na pomoc planetě Zemi, či lidem ostatním pozemským, tuto pomoc potřebujícím. Nakonec jest toto činnost DUCHOVNÍ SVĚTELNÁ týkající se šíření a podrobného zpracování těchto pravd duchovních zde na planetě Zemi tak, aby každá bytost lidská zde, v těle svém hmotném vtělená, měla možnost do informací těchto nahlédnouti a také na cestu tuto duchovní pravou ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho vstoupiti. Při práci této duchovní bytosti lidské jsou KOMPLEXNĚ opět testovány všechny její vlastnosti a my zde můžeme napsati, že jde zde o KOMPLEXNOST AŽ DO MORKU KOSTÍ SAHAJÍCÍ. Ve fázi této stává se, že velké množství lidí těchto pozemských sejde ze své cesty duchovní a jsou vráceni po spirále zpět a nuceni čekat na možnost svou novou danou Stvořitelem prvotním všech a všeho, než opět dostanou se k další své práci duchovní. Ta už pak neprobíhá sama o sobě tak spontánně jako v případě zde popsaném a jest toto cesta duchovní velice pomalá, tak, aby bytost lidská tato již jednou cestu tuto opustivší ji lépe zvládala. Platí zde totiž, že rychle není vždy nejsnáze a nejlépe.

 

A konečně dostáváme se k vlastní otáčce spirály čtvrté, též v grafu spirály duchovního uvědomění označené jako d, jež značí pro bytost lidskou tuto potřebu: „Býti zticha“. Takto jest zde velice zdůrazněna potřeba nejnutnější bytosti této – totiž skromnost nekonečná. Má-li bytost tato lidská vlastnosti této charakteru svého vrchovatě, jistě zvládne úkol svůj tento duchovní bez obtíží a dostane se na cestě své duchovní dále do otáček spirály vyšších, o kterých půjde řeč až příště. Dnes ještě zbývá k otáčce této čtvrté uvésti působnost časovou zde. Jak bylo uvedeno na začátku o otáčce spirály uvědomění duchovního první, platí toto zde také pro tuto otáčku čtvrtou s tím, že zde jest rozdílu tohoto, že otáčka tato čtvrtá též mezníkem vylučovacím pro bytosti lidské na jejich cestách duchovních.

 

O tomto už bylo také psáno, a proto teď rozloučíme se už s tebou i s vámi my, všichni vaši přátelé z lodí našich vesmírných tady všude kolem vás a teď už přejeme dobré a sladké noci vám všem.“

 

 

827. Spirála duchovního růstu.      (Přijal Jaroslav P.)    27.-28.10.1999.    23:35-00:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes v tuto pozdní hodinu večerní my, tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi.

 

 

 

Otáčka  e – fáze 5. MUSÍŠ MÍT ZNAMENÍ

 

 

Bylo již řečeno ve sděleních předchozích vše o cestě bytostí lidských duchovní cestou po spirále uvědomění duchovního kráčejících. Nyní dostáváme se k otáčce spirály páté v grafu označené e, od které začíná být cesta tato duchovní poněkud již složitější. K této páté otáčce napíšeme si výklad bližší až zítra, dnes uvedeme jen tolik, že tato končí setkáním fyzickým s námi, vašimi přáteli vesmírnými. Pak začíná otáčka šestá, též f a pak otáčka sedmá g, která končí již výše zmíněným osvícením bytosti lidské a jejím převibrováním do světů vyšších duchovních, konkrétně do 13. stupně rájů embryonálních bytostí ducha pravého, kde již zahajují pak tyto bytosti přípravu na svůj vstup do světů božích prvorozenců. Ve sdělení 709. v knize „Rozhovory II.“ se píše toto: „Po setkání bytosti lidské s přáteli vesmírnými obdrží tato dary ducha od Stvořitele prvotního nás všech a všeho“. Toto jest zde takto velice zjednodušeně uvedeno, avšak skutečnost je jiná, tedy mnohem složitější. Než totiž obdrží bytost lidská dary ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního, proběhne její vědomí růstem po spirále celou otáčkou šestou. Jest toto příprava její na zasvěcení svému duchovnímu úkolu, který pak bude bytost lidská nadále plnit. K tomuto zasvěcení lidská bytost tato potřebuje velice postupně se seznámiti s tím, jak tvořiti může duch pravý a čistý zde na úrovni světů hmotných. Toto tříbení a poznávání těchto skutečností pro bytost lidskou nových trvá zase nějakou dobu, nyní však již pevně stanovenou a toto bude předmětem psaní dalšího.

 

My zde však ještě uvedeme ti pro úplnost, že počínaje pátou otáčkou spirály růstu duchovního uvědomění v závislosti na duchovní práci bytostí lidských opustíme již schéma výkladu výše uvedené, neboť zde, v páté otáčce této, začíná již působiti I. etapa duchovního vývoje bytostí lidských, která obsahuje sedm stupňů vývojových a končí, až když bytost lidská proběhne celou otáčkou šestou. Po ní začíná paralelně etapa II., čítající též sedm období a s ní otáčka spirály duchovního uvědomění poslední – sedmá, vedoucí až k osvícení bytosti lidské a jejímu převibrování do světů vyšších. Zde, v otáčce této poslední také narůstá duchovní uvědomění bytostí lidských na nejvyšší možnou míru. Během práce duchovní této již je bytost lidská zasvěcena svému úkolu duchovnímu a také velice bohatě zde pracuje pro ostatní bytosti lidské větší část života svého a postupně a opět velice pozvolna jest připravována na osvícení své, až dostane se na cestě své duchovní k bodu zářivému na konci spirály duchovního uvědomění. Z tohoto všeho jest patrné, jak promítají se světy duchovní do světů hmotných. Zde, v případě tomto jest obsaženo 12 stupňů světů embryonálních bytostí ducha pravého ve dvou otáčkách spirály duchovního uvědomění bytostí lidských ve svých tělech hmotných na této planetě Zemi vaší i naší drahé takto vtělených. Další pokračující výklad k otáčce páté vám, lidem všem pozemských, přidáme zase až zítra.

 

Teď se už loučíme a jsme s vámi neustále a vytrvale s láskou vesmírnou. Dobrou noc vám přejí přátelé vaši vesmírní.“

 

 

828. Spirála duchovního růstu.             (Přijal Jaroslav P.)    28.10.1999.    22:10-22:50 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět my, všichni vaši přátelé z lodí vesmírných tady všude nad vámi. Dnes hned navážeme v psaní na včerejší sdělení, a proto teď nyní slyš další informace k otáčce páté e, zvané fází znamení. Ve fázi této jest bytost lidská již zcela uklidněna a v klidu a harmonii pokračuje dále cestou svou duchovní. Cílem pak této páté fáze je setkati se s námi, přáteli vašimi vesmírnými, což je pro bytost lidskou tuto jistě velice lákavá skutečnost. Tím však vystavuje se velmi silnému vlivu ega svého, které může ve fázi této zbytečně hnáti lidskou bytost vpřed za každou cenu. Jest pro ni vhodné, když celá uklidní se a soustředí své myšlenky jen na světlo Stvořitele prvotního všech a všeho. Jest toto pro ni pak velice náročným testem trpělivosti její a na konci tohoto pak také skutečně dosáhne lidská bytost touhy své po setkání se s námi, přáteli vesmírnými. Zde se nyní na chvíli zastavíme a povíme si něco o setkání tomto.

 

Předně, vysvětlíme si zde skutečnost, že setkání toto nutně nemusí být formy ryze hmotné, čili fyzické. Bytosti lidské tyto, cestou duchovní pravou jdoucí, mají již celou řadu schopností, jimiž lidé duchovně nepracující vůbec neoplývají, a proto naskýtá se zde možnost setkání se s námi druhá, a to na úrovni vibrační, která jest pro nás i výhodnější, neboť nehrozí našim zhmotnělým tělům působení hrubých vibrací. Toto setkání pak probíhá zcela normálně na místě kontaktním někde v přírodě, kde vnímá nás bytost tato lidská a pozoruje vnitřním zrakem svým. Komunikace probíhá spontánně telepaticky a může zde býti při setkání tomto přítomno i více lidí, pro něž setkání toto bylo určeno. Není zde pak pravidlem, že nutně všichni tito lidé otevřen svůj zrak vnitřní míti musí. Toto postačí a účel dobře splní, i když má otevřen a vidí vnitřním zrakem svým pouze jeden z nich. Platí však skutečnost, že všichni tito lidé jsou k setkání tomuto způsobilí a náležitě připraveni, tedy nacházejí se na spirále duchovního uvědomění v otáčce páté, zvané též znamení. My však užíváme termínu tohoto, aniž jsme o něm něco bližšího vyložili. Inu, proč znamení, bytosti lidské tyto zde ve fázi této se nacházející, již velice dobře vědí, oč kráčí, neboť na své cestě duchovní zde v této fázi mohou pozorovati též i svým zrakem fyzickým mnohá naše světla barevná, i zářivě bílá. Též mnohé přelety našich lodí často jsou pozorovány a v neposlední řadě ti lidé, jež svůj vnitřní zrak mají aktivován, vidí i nás, přátele vaše vesmírné, tímto zrakem vnitřním, avšak ještě poněkud zahaleně. Obraz tento se vyjasní po setkání osobním na úrovni vibrační na místě kontaktním v přírodě. Toto jest nyní o setkání se s námi a páté fázi znamení vše a zbývá zde ještě uvésti návaznost na duchovní světy Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

I s pátou fází znamení jest spojen, jak již výše uvedeno též bylo, svět slunce duchovního, ve kterém jest testována nekonečná trpělivost duší – těl astrálních, zde v latentním stavu ducha se nacházejících. Je na první pohled velice patrné, jak opět promítají se světy duchovní do světů těchto vašich hmotných a vše toto dění opět řídí Stvořitel prvotní nás všech a všeho.

 

Na závěr ještě dodati zbývá k časové závislosti zde ve fázi znamení této, že opět zde jest další celá škála možností, jak dlouho zde lidská bytost na vývoji svém duchovním pracovati bude. Časové období zde ve fázi této ještě zpočátku není pro bytost lidskou důležité. Jak čas plyne, projde bytost lidská tato určitým mezníkem, a pak, když zpětně pohlédne na cestu svou duchovní pravou, pocítí, že čas, který dosud nijak více nevnímala, stane se pro ni určujícím. Ona však pokorně kráčeti cestou duchovní svou pravou má a úkolem jejím jest v další cestě její duchovní povznésti se nad časový mezník a pro Stvořitele nás všech a všeho prvotního dále takto pracovat.

 

Toto jest již dnes od nás vše a dobrou noc vám všem přejí všichni z vesmírných lodí všude tady nad vámi.“

 

 

829.  Spirála duchovního růstu – časové závislosti. 

                                                    (Přijal Jaroslav P.)    29.-30.10.1999.    23:35-00:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu nyní opět s tebou zase my, vás všech přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a jsme rádi tomu velice, že opět usedl jsi takto k psaní.

 

Dnes, ještě dříve, než začneme psát o stupni prvním I. etapy na spirále duchovního uvědomění, vrátíme se zpět k otáčkám spirály předchozím a osvětlíme zde jistou časovou závislost, která ještě vyložena nebyla. Toto týká se už otáčky spirály první této, otáčky vědění. Byla zde u ní již uvedena časová působnost jistá čítající také široké rozpětí časových dimenzí. K tomuto lze nyní uvésti, že rozpětí časové toto zde skutečně také takto působí, avšak jest zde jedna příčina, která po té zcela změní působení časové toto. U otáčky spirály druhé uvedli jsme si její zrychlenou působnost, když vstupují sem knihy „Rozhovory I. a II.“ a další knihy duchovní v nich uvedené. Potom dochází ke zrychlení cesty duchovní bytosti lidské cestou svou duchovní takto kráčející, když tato již předtím nacházela se na spirále duchovního uvědomění v její otáčce první. Pak tato zrychlená působnost jest promítnuta i do otáčky třetí. U otáčky čtvrté však jest uvedeno působení časové širší, stejně tak jako u té první, u kterých takto není vyjádřena působnost „Rozhovorů I. a II.“ a dalších knih duchovních výše uvedených.

 

Toto právě teď zde doplníme. Jest totiž jedna možnost pro bytosti lidské, zde na planetě této Zemi vaší i naší drahé právě teď vtělené. Jest to možnost taková, že bytost lidská dosud jest bez cesty duchovní a tím duchovně nečinná, pokud právě tyto knihy však vzbudí v ní touhu silnou po poznání světel pravých Stvořitele nás všech a všeho prvotního, roztočí se ihned spirála růstu duchovního uvědomění bytosti lidské této velice rychlým tempem a poté proběhne bytost lidská otáčkou první i za necelý rok, nebo jen za půl roku. Jest  toto již velice zrychlený vývoj a ona kráčí i nadále takto spontánně v otáčkách dalších, to znamená 2., 3., 4. a nakonec i pátéznamení – označenou též e, u níž ještě neuvedli jsme si konkrétní vázanost časovou. Pro otáčku čtvrtou platí opět to, co pro první a vývoj jest zde zrychlený i v případě, že bytost lidská byla rozkódována „Rozhovory“ až na své otáčce první. Oproti případu předchozímu, kdy dostalo se jí touze po duchovním poznání, aniž se před tím o toto více zajímala, liší se toto pouze dobou trvání otáčky první, která v případě tomto trvá poněkud delší dobu, a to bylo již uvedeno na začátku sdělení tohoto.

 

Pátá otáčka jest pak vázána časově takto: Především jest toto fáze spirály, kdy dochází ke ZMĚNĚ vnímání časové působnosti na duchovní vývoj bytosti lidské takto cestou svou duchovní kráčející. Ona ve fázi páté této ještě neuvědomí si sama zcela tento přechod či změnu. Působení časové toto rozliší až později na své cestě duchovní pravé ke světlům Stvořitele prvotního nás všech a všeho vedoucí. Konkrétně časové trvání této otáčky páté jest podobné, jako u otáček jedna a čtyři, pokud byla bytost lidská iniciována k práci své duchovní „Rozhovory“, ať již nacházela se na otáčce spirály uvědomění duchovního první, či nezačala ještě pracovat vůbec. Toto jest teď již vše k působení časovému tomuto a nyní ještě napíšeme si zde něco o I. etapě vývoje duchovního včleněné takto volně do spirály růstu duchovního uvědomění v její fázi páté.

 

Tato I. etapa tedy začíná stupněm číslo jedna, zvaným také stupněm víry a pokory. Tento vývoj opět jest důležitý pro lidskou bytost každou takto cestou svou duchovní kráčející. Též lidská bytost sama rozpozná nový trend duchovního působení tohoto, který na začátku stupně tohoto ji výraznou měrou ovlivňuje a utváří další myšlenky její tak, aby mohla zde ve stupni tomto podrobena býti dalším zkouškám duchovním.

 

Toto jest také dnes už vše na úvod k tomuto a teď už se s vámi loučíme a dobrou noc vám všem přejeme, vaši přátelé vesmírní z lodí našich všude nad vámi.“

 

 

830. Spirála duchovního růstu.             (Přijal Jaroslav P.)    30.10.1999.    22:40-23:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět my, vaši přátelé vesmírná z lodí vesmírných všude tady nad vámi a dnes hned navážeme na sdělení včerejší a vysvětlíme si, jak jest bytost lidská kráčející cestou duchovní svou pravou zkoušena v prvním stupni I. etapy zvaném stupněm víry a pokory.

 

Jest zde tedy velice silné působení myšlenkových impulsů takových, které velice dokonale prověří, zda bytost lidská tato má víru svou ve světla pravá Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Jest toto takto dáno, že v případě duchovní cesty této pravé jde o tuto víru, jejímž stavebním kamenem jest láska. Nejde zde o víru fanatickou, která jest určována v lepším případě egem bytosti lidské samotné, v horším bytostí lidskou další, která užívá této fanatické víry k ovládání své oběti. Takto jest dáno však to, že zde nejde o víru fanatickou tím, jak zde dění toto vlastní probíhá. Vždy jest pevně velice zde dodržován zákon vesmírný svobodné vůle, čili takto ona sama chtít se dáti a pak z této práce světelné zde vyplyne i uznání zákona dalšího vesmírného – zákona inteligence, neboť bytost lidská pochopí sama velice dobře, jaká jest toto cesta duchovní pravá, a až do morku kostí sama procítí inteligenci Stvořitele prvotního nás všech a všeho nekonečnou. Jest poté zde ve stupni tomto vedena opět radami našimi, přijímanými telepaticky ke svému úkolu duchovnímu hlavnímu, avšak až poté, co prokáže, že má v srdci svém víru pravou, z lásky pramenící a zároveň a procítí inteligenci prvotní Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Ke konci stupně tohoto pak dostává ještě další námět pro činnost svou a poté dochází k setkání osobnímu s námi, přáteli vašimi vesmírnými, probíhajícího dle dvou možností již výše uvedených. Tímto také skončí i fáze spirály duchovního uvědomění pátá

 

 

 

Otáčka  f – fáze 6. HMAT

 

 

a začne fáze šestá f zvaná hmat, během níž dojde postupně k zasvěcení bytosti lidské pro úkol její duchovní. Jest zde psáno, že dostane bytost lidská ještě další námět pro činnost svou. Tímto jest míněna opět velice konkrétní práce duchovní bytosti lidské této tak, že jedná se zde o tři druhy práce této:

 

1.      Buď jest toto PRÁCE SVĚTELNÁ MEDITAČNÍ

 

2.      nebo PRÁCE DUCHOVNÍ VÝZNAMNÁ spočívající v PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ DUCHOVNÍCH NOVÝCH, dosud vám, lidem, sem na tuto planetu Zemi vaši i naši milou nepředaných

 

3.      nakonec jest toto PRÁCE DUCHOVNÍ námi zvaná TELEINFORMAČNÍ, což značí práci s informacemi duchovními, jejich zpracování, třídění a realizaci různých možností jejich šíření tak, aby k dispozici poté všem bytostem lidským zde, na planetě Zemi této drahé vtělenými, býti mohly, projeví-li o ně bytosti tyto zájem.

 

 

 

Otáčka  f – fáze 6. HMAT: 

1. stupeň VÍRY A POKORY

 

 

Jest patrné z vývoje tohoto, že opět sleduje velice určitou časovou linii. První stupeň I. etapy víry a pokory má již trvání časové konkrétní – tedy sedm úplňků vašich pozemských a během něho také bytost lidská jest i přeorientována na změnu ve vnímání jejím časového mezníku. Jest zde také ukončena fáze spirály pátá tím, že realizuje se osobní setkání s námi, přáteli vesmírnými. Výše však uvedeno již bylo, že přechod tento I. etapy vývojový ve fázi páté, tedy znamení, jest časově natahován či smršťován, a pokud by mělo dojít k osobnímu setkání se s námi, přáteli vašimi vesmírnými vždy na konci prvního stupně víry a pokory této I. etapy vývojové, značilo by toto také fakt, že tento přechod nemohl by být časově natahován, ani smršťován, poněvadž zmíněný první stupeň víry a pokory má pevné časové období – sedmi úplňků stejně, jako stupně I. etapy vývojové další. Zákonitost tohoto časového natahování spočívá v tom, že toto osobní setkání se s námi, vašimi přáteli vesmírnými, může být a to i dosti značně posunuto. Jak zde bylo psáno, byla toto rovněž první varianta, jak může toto se uskutečniti. Dále může býti toto setkání přesunuto též do stupně druhéhopřípravy, či stupně třetíhovzestupu, a dokonce až do stupně čtvrtého, čili aktivity. Z toho pak také vyplývá ono časové natahování či smršťování vstupu či přechodu I. vývojové etapy ve fázi páté, znamení.

 

Toto jest od nás, přátel vašich vesmírných, také dnes vše a teď už loučíme se a krásné sny vám všem přejeme. Dobrou noc.“

 

 

831. Spirála duchovního růstu - pády.   (Přijal Jaroslav P.)   31.10.1999.   22:05-22:50 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět my, tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich kosmických zde všude nad vámi a hned budeme pokračovati v psaní o Cestě duchovní dalším.

 

Nyní tedy slyš velice důležité informace o vývoji duchovním bytostí lidských, které dospěly na své cestě za světly Stvořitele prvotního nás všech a všeho právě do místa tohoto, kdy začíná se roztáčeti fáze spirály duchovního uvědomění šestáhmat. Bytosti lidské nacházejí se na prahu stupně I. etapy duchovního vývoje svého a též bylo jim i zjeveno, jakým úkolem budou se zabývati v budoucnu při vstupu do druhého stupně tohoto.

 

Pro bytosti lidské jest potřebou nejnutnější poznati, že vstupují do této cesty již velice duchovně pokročilé, kde platí, že každá chyba jejich, ať vědomá či nevědomá, bude jimi odčiněná mírou několikanásobnou. Zde, ve fázi této udělá-li bytost tato lidská chybu a spadne či sejde ze své cesty duchovní pravé, skončí velice špatně a zkomplikuje si značně vývoj svůj duchovní další.

 

Obecně zde platí fakt ten, že je-li bytost lidská vytříděna zkouškami přetěžkými na spirále duchovního uvědomění ve fázi čtvrtébýt zticha, není její pád zpět po spirále tak hluboký, jako když stane se jí toto až ve fázi šesté. Toto jest dobré pro všechny bytosti lidské touto cestou duchovní kráčející, aby na toto pamatovaly, a veškerých chyb svých se vyvarovaly.

 

Teď můžeme zde uvésti, jakým chybám může v cestě bytostí lidských zde dojíti:

 

(1)

První může být například propadnutí bytosti lidské pýše na to, kam až se to dostala, pak následuje velice rychlý pád zpět po spirále.

 

(2)

Druhou a též nebezpečnou jest propadnutí chamtivosti a touze po penězích či majetku – opět následuje velice rychlý pád zpět po spirále.

 

(3)

Další, a v pořadí třetí jest toto, že začne bytost tato lidská piknikovat a oddávati se zcela nevhodně a zbytečně radovánkám světského života. Zde trvá nějaký krátký čas, než spadne zpět po spirále z cesty své duchovní.

 

(4)

Na závěr jest chyba poslední čtvrtá, a VELICE ZÁLUDNÁ. Jest to možnost, že nechá se ovládnout bytost lidská tato MYŠLENKOVÝMI IMPULSY OD SIL TEMNOTOU OVLÁDANÝCH, které potom jí našeptávají vůli svou. Takto pak nekráčí bytost tato po spirále duchovního uvědomění ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu vedoucí, ale směrem zcela jiným, neboť nechala se ovládnouti silami nečistými. Ona poté může zachovati některé své neobyčejné schopnosti (!), avšak již nepracuje s nimi pro Světlo a pro pomoc ostatním bytostem lidským, ale jen pro své blaho a moc nad bytostmi ostatními. Toto jest také případ nejzáludnější, kdy bytost lidská myslí si jak je na výši a jaké že to má schopnosti mimořádné, přitom však nepozoruje, jak propadá se stále více na stranu opačnou k silám světelným kontrastující.

 

Budiž toto již vše o těchto chybách, které zde byly takto konkrétně uvedeny, aby posloužilo toto bytostem lidským takto cestou duchovní svou kráčejícím jako rada, čehož mají se vyvarovati, aby nesešly z cesty duchovní své pravé.

 

 

 

Otáčka  f – fáze 6. HMAT: 

2. stupeň PŘÍPRAVY

 

 

Nyní již začneme psát úvod ke stupni druhému I. etapy vývojovépřípravy. Výše bylo již napsáno, že opět plní zde při vstupu do tohoto stupně bytost lidská další úkol svůj duchovní. Tento když splní si, postupuje v poznání svém dále a jest postupně a pomalu připravována na svůj úkol duchovní hlavní, kterému bude zasvěcena v sedmém stupni této vývojové etapy I.  Zde jest tato příprava ve fázi čistě jen teoretické činěna formou telepatických sdělení od nás, přátel vesmírných. U většiny bytostí lidských též zde, na prahu stupně druhého tohoto začíná se otevírati vnitřní zrak jejich. Některé však již tento otevřen mají, neboť užívaly tohoto daru od Stvořitele nás všech a všeho prvotního vrchovatě při setkání se s námi, přáteli vesmírnými, probíhajícím na úrovni vibrační. U bytostí těchto, které již před tím svůj vnitřní zrak měly aktivován, může právě ve chvíli tuto přicházeti první zkoušení vidění darů ducha nejčistších, čímž míněno jest například vidění aur stromů i bližních lidí jejich pozemských. Toto ještě není okamžik tento zcela zřetelné, jest to však již první zkušenost s dary ducha těmito. Bytosti lidské ostatní stále pracují na vytříbení vidění vnitřním zrakem svým. Aby pak také mohly spatřiti vyšší dary ducha, dávané jim Stvořitelem prvotním nás všech a všeho.

 

Toto dnes chtěli jsme vám, lidem pozemský, předati my, vaši přátelé vesmírní a teď loučíme se s vámi všemi a na slyšenou zase příště těšíme se velice. Dobrou noc.“

 

 

832. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     1.11.1999.    21:50-22:25 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

Zdravíme tě dnes my, přátelé vaši vesmírní z lodí vesmírných našich zde všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, že opět usedl jsi za stůl k psaní tomuto o Duchovní cestě od Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Dnes navážeme výkladem na sdělení včerejší ke druhému stupni – přípravy I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských zde, na planetě Zemi vaší i naší milé v tělech hmotných takto vtělených. Nejdříve vyložíme zde jednu velice důležitou zákonitost, kterou můžeme nazvati pro fázi vývoje duchovního tuto – ZÁKONITOSTÍ JEDNOTY. Toto jest nyní pro nás pojem nový a my hned jej zde blíže osvětlíme. Jest tato zákonitost důležitá, týkající se cesty duchovní bytostí lidských dosud takto kráčejících po spirále duchovního uvědomění. Zákonitost jednoty tato působí až sem do stupně druhéhopřípravy tohoto na duchovní cestě všech bytostí lidských, neboť všechny tyto bytosti kráčejí cestou touto dle pro ně ustanovených stejných zákonitostí. Výše uvedeno bylo, že bytosti lidské bylo již zjeveno toto, pro jaký úkol hlavní duchovní, vytrvá-li na své cestě pravé ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu, bude zasvěcena, avšak toto začne se dít výraznou mírou až od stupně třetíhovzestupu etapy této vývojové I. Do této chvíle byly připravovány bytosti tyto lidské za působnosti stejných zákonitostí pro všechny, a proto i zákon jednoty.

 

Toto bylo k vysvětlení pojmu tohoto nového a nyní zavedeme zde ještě pojem další, dosud vám neznámý – ZÁKON POLARITY. Jest toto opět velice důležité zde uvésti z důvodu toho, že bytosti lidské tyto jsou již na stupni vývoje svého duchovního dosti vysokém a ve chvíli tuto ani netuší o této skutečnosti duchovní nejen to, jak funguje, nýbrž ano ti, že tato vůbec existuje. Přesto setkávají se s působením ZÁKONA POLARITY tohoto již od svého ranného věku dětského, neboť zákon tento projevuje se zde ve světech hmotných nejvíce a vyučuje bytosti lidské pokoře a toleranci, jest duchovní cesta jejich pravá velmi usnadněna. Ještě blíže osvětlíme zde ZÁKON tento – POLARITY – jest naplněním ZÁKONA vesmírného KLIDU A HARMONIE, který skutečně má ve světech těchto duchovních velice silné působnosti. Do hmoty pak promítá se ZÁKON tento vesmírný KLIDU A HARMONIE svou podstatou, která má k jeho dokonalosti bytosti hmotou kráčející dovésti, prochází nutným vývojem ve hmotě a postupem času má za pomoci dobrých vlastností charakterových bytostí lidských dovésti je k naplnění vesmírného klidu a harmonie.

 

Takto byl zde nyní vysvětlen další pojem důležitý a závěrem ke stupni druhému přípravy tomuto uvedeme si a podtrhneme, že bytost lidská tato jest zde vyškolena formou sdělení telepatických od nás, přátel vašich vesmírných, o tom, jak působí v jejím duchovním vývoji tyto dvě zde uvedené zákonitosti a ještě jest u ní také ve stupni tomto aktivován vnitřní zrak její, sloužící jí velice v její cestě další duchovní zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu. Jest toto nyní od nás již vše, na slyšenou zase příště, těšíme se všichni vaši přátelé z lodí vesmírných všude tady nad vámi. Dobrou noc.“

 

 

833. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     2.11.1999.    21:55-22:40 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu s tebou dnes opět my, přátelé vaši vesmírní z lodí kosmických zde všude nad vámi a dnes budeme dále ti předávati takto další informace k Cestě duchovní od Stvořitele nás všech a všeho prvotního pro vás, všechny lidi pozemské, předávanou sem na tuto planetu Zemi vaši i naši drahou.

 

 

 

Otáčka  f – fáze 6. HMAT: 

3. stupeň VZESTUPU

 

 

Již napsáno bylo o tom, jak aktivován jest ve stupni druhémpřípravy této I. etapy vývoje duchovního bytostí lidských vnitřní zrak jejich. Poté, disponujíc již darem tímto, postupují bytosti takto do stupně třetíhovzestupu, kde obdařeny takto budou dary ducha od Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Zde, v tomto stupni třetím tedy obdrží bytosti lidské tyto všechny takto cestou svou duchovní pravou zpět ke světlům pravým Stvořitele prvotního kráčející DARY DUCHA konkrétní. Jest to především dar vidění aur bytostí lidských bližních jejich pozemských, pak dar telepatické komunikace vzájemné s dalšími lidskými bytostmi a nakonec i dar ducha léčitelských schopností nejvyšších, daných vůlí nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Nyní zde zastavíme se a napíšeme si o tomto ještě něco bližšího. K darům ducha prvním dvěma jest zde potřeba napsati, že darů těchto užívati budou pak všechny bytosti lidské touto cestou duchovní pravou takto kráčející. Probíhá pak toto tak, že jest zde ve stupni třetím bytost lidská obdařena nejprve jedním darem ducha z těchto dvou výše uvedených, z nichž nejčastěji toto bývá dar vidění aur, pro bytosti lidské tyto na cestě duchovní pravé jejich velice důležitý. Pak rozhodne sám Stvořitel prvotní nás všech a všeho, obdaří-li bytost tuto lidskou ještě darem telepatické komunikace s bytostmi lidskými dalšími či nikoliv a jest toto jen a pouze vůle Jeho nejčistší, neboť On sám nejlépe zná, co jest pro bytost tuto lidskou potřebné.

 

Poté přichází čas obdržení daru ducha dalšího – léčitelských schopností nadobyčejných od Stvořitele nás všech a všeho prvotního, což však určeno jest pouze pro bytosti lidské některé a děje se podle následujícího klíče: Bytosti tyto lidské všechny kráčejí po spirále duchovního uvědomění na své cestě duchovní pravé zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu a každá tato bytost bude ve stupni sedmémzasvěcení pracovat na úkolu duchovním svém Stvořitelem prvotním pro ni určeném. Zde, ve stupni tomto třetímvzestupu dostane se jí na základě rozhodnutí Stvořitele prvotního nás všech a všeho těch darů ducha pro ni při práci její této duchovní potřebných a to dle činnosti duchovní světelné, pro kterou později bude zasvěcena, aby i nadále pak kráčeti mohla cestou svou duchovní pravou. Jsou to tyto tři činnosti duchovní světelné:

 

 

1.    Světelná práce meditační.

 

2.    Světelná práce léčitelská.

 

3.    Světelná práce teleinformační.

 

 

Z toho, jak bytosti lidské tyto dále kráčejí cestou svou duchovní pravou, plyne pro ně všechny ještě další činnost světelná společná:

 

Světelná práce předávání informací, dosud vám, lidem, nezjevených sem na tuto planetu Zemi naší i vaší drahou. Jest toto PRÁCE NEZIŠTNÁ, sloužící takto všem lidem pozemským zde na planetě Zemi v tělech svých hmotných vtěleným.

 

Jest toto dnes od nás již vše a teď loučíme se s vámi všemi my, vaši přátelé vesmírní, na shledanou a dobrou noc.“

 

 

834. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     4.11.1999.    21:45-23:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět my, tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a dnes takto dokončíme v psaní tomto stupeň třetívzestupu a začneme psát ke stupni čtvrtému aktivity.

 

Víme již, jak dostává se bytostem lidským na cestě jejich duchovní pravé darů ducha dle zákonitostí daných Stvořitelem prvotním nás všech a všeho. Bylo psáno ve sdělení předchozím, že Stvořitel sám toto si takto řídí a takto se vše odehrává v řádu světelném. Ano, Stvořitel prvotní sám toto řídí, avšak nerozhoduje zde individuálně pro každou bytost, nýbrž jest toto opět řízeno zákonitostmi ducha nejčistšího již předem stanovenými a to takto:

 

Na začátku stupně třetíhovzestupu jsou bytosti lidské tyto cestou duchovní kráčející obdařeny darem prozření aur bližních svých lidí pozemských a prozření toto jest ve třech kvalitativních úrovních:  a) úplné

               b) částečné

               c) základní.

 

 

Ad a) ÚPLNÉ

 

Prozření úplného aurami bližních lidí svých pozemských dostane se zde lidem těm, kteří pro práci světelnou LÉČITELSKOU ve stupni sedmém zasvěceni budou. Tito také budou zde ještě ve stupni třetím tomto pak obdařeni darem ducha dalším, čímž jest dar schopnost léčitelských nadobyčejných.

 

 

Ad b) ČÁSTEČNÉ

 

Prozření částečného aurami bližních lidí svých pozemských dostane se těm bytostem lidským, které ve stupni sedmém svém zasvěceny pro práci světelnou MEDITAČNÍ budou, s níž spojeno jest i vnímání barev zářících a tónů harmonických. Bytostem těmto jest ve druhé fázi třetího stupně tohoto dán dar ducha tento léčitelských schopností nadobyčejných. Jest však tento zaměřen na zharmonizování celkové a uklidnění těl hmotných i duší lidí jejich bližních pozemských. Jest z tohoto patrné, že jde zde o aplikaci vlivů léčitelských schopností s použitím zharmonizování myslí lidí i těl jejich hmotných za působení vibrací zklidnění, meditace a léčivých tónů a barev.

 

 

Ad c) ZÁKLADNÍ

 

Nakonec prozření základního dostane se bytostem lidským pro práci TELEINFORMAČNÍ světelnou v budoucnu zasvěcených. Základní prozření bytostem těmto lidským postačuje zcela, neboť tyto určeny jsou pro práci světelnou teleinformační a jest pro ně důležité pouze takto prohlédnout mysli lidí bližních jejich pozemských tak, aby poznaly, jak lidé tito smýšlejí v hloubi svých srdcí – čili jací jsou, neboť to, co každý člověk říká sám o sobě či jiným, nic neprozradí o čistotě srdce jeho. Pak, ve druhé fázi 3. stupně tohoto, jest dáván Stvořitelem prvotním dar ducha telepatické komunikace s bytostmi lidskými dalšími těmto bytostem pro práci světelnou teleinformační určeným.

 

Toto bylo vše k vysvětlení zákonitosti o obdaření darů ducha od Stvořitele nás všech a všeho prvotního a teď ještě napíšeme si k tomuto na závěr skutečnost novou, jež vysvětlena bude, vrátíme-li se k výkladu minulému – o působení ZÁKONA JEDNOTY. Jest patrné, že zde ve stupni třetímvzestupu již jsou bytosti lidské takto ROZDĚLENY podle toho, jaké práci světelné později budou zasvěceny. ZÁKON JEDNOTY měl působnost ještě při jejich cestě duchovní ve stupni druhém a zde ve stupni tomto třetím končí jeho působnost a začíná vliv zákona dalšího – ZÁKONA ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ.

 

Od stupně tohoto třetího jsou pak bytosti lidské cestou svou duchovní pravou takto zpět ke světlům Stvořitele nás všech a všeho prvotního kráčející připravovány na základě tohoto ZÁKONA nového – ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ, kdy, jak už uvedeno bylo, jsou bytosti lidské tyto rozčleněny do tří základních skupin podle toho, pro jakou práci světelnou svou budou dále zasvěceny. Rozmanitost cesty a práce duchovní světelné bytostí lidských těchto jest zde taková, že není možné ji v tomto psaní uceleně uváděti. Bylo by pak toto dílo velice rozsáhlé, co do obsahu a my budeme i nadále uvádět si nejdůležitější rysy cesty této duchovní pravé a předmětem psaní podrobnějšího stanou se pak jednotlivá sdělení další takto od nás, vámi lidmi pozemskými telepaticky přijímaná, neboť jest toto vaše práce světelná společná.

 

 

 

Otáčka  f – fáze 6. HMAT:

4. stupeň AKTIVITY

 

 

Teď již však přejdeme k výkladu ke stupni dalšímu čtvrtému této I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských. Tím jest stupeň aktivity, jenž značí aktivitu bytostí lidských těchto právě darů ducha pravého obdrživších v učení se zcela novým principům. Jest toto učení se nejen práci s dary ducha předanými, ale i pochopení a osvojení si ZÁKONITOSTI nové – ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ a dalšímu prohloubení znalostí a hlavně procítění ZÁKONA POLARITY, jenž vyústiti a dovésti je k naplnění v ZÁKON VESMÍRNÝ KLIDU A HARMONIE v závěru cesty jejich duchovní pravé má.

 

Toto jest pro dnešní den vše na úvod k tomuto stupni čtvrtémuaktivity a teď už loučíme se s tebou i s vámi my, vaši přátelé z lodí našich vesmírných všude tady nad vámi. Dobrou noc.“

 

 

835. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     5.11.1999.    21:15-22:35 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes všichni my, vaši přátelé vesmírní z lodí našich kosmických zde všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, že opět usedl jsi takto s tužkou za stůl k psaní dalšímu o Cestě duchovní od Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Včera v závěru sdělení bylo napsáno o tom, jak bytost lidská ve svém těle hmotném zde, na této planetě Zemi vtělená, učí se novým zákonitostem, se kterými byla seznámena. Zde naskýtá se okamžik vhodný k uvedení bližší specifikace k ZÁKONITOSTI POLARITY, o níž též šla řeč ve sdělení předešlém. Jak jest vám již známo, tato zákonitost vyučuje lidi tyto pozemské cestou duchovní pravou kráčející pokoře a bezmezné toleranci. V souvislosti s tímto narážíme na skutečnost zde novou, ještě neobjasněnou, totiž působení ZÁKONITOSTI POLARITY jest patrné, jsou-li pouze jedna z nich na cestě své duchovní a druhá spočívá takto ve hmotě dosud k duchovní práci neprobuzena. Jak jest však toto v případě, kráčí-li cestou touto duchovní pravou zpět ke světlům Stvořitele nás všech a všeho prvotnímu pouze bytost lidská jedna, a to tak, že jest osamocena a nemá tedy žádného partnera – bytost lidskou duálovou podstatou k ní patřící. O tomto zde nyní uvedeme výklad podrobnější, neboť již i zde působí také velice silně ZÁKONITOST ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ.

 

Víme již, že cílem bytostí těchto lidských jest dojít cestou touto duchovní pravou po spirále duchovního uvědomění k OSVÍCENÍBODU ZÁŘIVÉMU. Kráčejí-li cestou touto duchovní takto dvě bytosti lidské DUÁLOVĚ SI BLÍZKÉ, jest toto pro případ, kdy cesta tato jejich jde takto po spirále duchovního uvědomění zde popsané a bytosti tyto, dospějí-li v cestě této až k osvícení v tělech těchto svých hmotných, ocitnou se pak také po duálovém splynutí svém ve 13. stupni rájů embryonálních bytostí ducha pravého. Pokud však kráčí cestou duchovní svou pravou touto bytost jedna a druhá jest uspána hmotou, či kráčí-li bytost lidská samojediná, bez duálového partnera, začíná zde silně působiti ZÁKONITOST ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ, která také pozmění cestu duchovní bytostí těchto a to takto. Pro bytosti tyto takto kráčející platí pak tyto dvě ZÁKONITOSTI další:

 

1.  PRODLOUŽENÍ

 

ZÁKONITOST tato působí na cestě duchovní bytostí těchto od fáze první až k fázi páté, kdy postupně začíná působnost ZÁKONITOSTI 2.  Postupně tato přechází z důvodu toho, že ve fázi této páté na spirále duchovního uvědomění vstupuje I. etapa duchovního vývoje bytostí těchto lidských nesoucí 7. stupňů svých. To, jak zde působí časový posun i ukončení fáze této páté, bylo již uvedeno ve výkladu předchozím. Zde ještě k tomuto doplníme skutečnost tuto, že za působnosti zákonitosti této probíhají tyto fáze jednotlivě u bytostí lidských, které takto kráčejí samojediné cestou duchovní pravou mnohem delší časový úsek, než bylo uvedeno při výkladu ke spirále duchovního uvědomění na začátku psaní tohoto. O jak velký časový úsek se zde jedná uvádět nebudeme, neboť jest toto opět silně individuální.

 

2.  SMÍŠENÍ

 

ZÁKONITOST tato SMÍŠENÍ začíná tedy působiti ve fázi pátéznamení na spirále duchovního uvědomění bytostí lidských a úkolem hlavním světelným jest vyložiti zde názorně působení zákonitosti této při cestě duchovní bytostí lidských takto osamoceně kráčejících zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu. Zákonitost tato začíná působiti na cestě duchovní bytostí těchto vždy od stupně třetíhovzestupu I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských, neboť zde také jest působnost počínající – ZÁKONA ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ. Časový úsek sedmi úplňků jest tu však dodržován, a to i ve stupních dvou předchozích. Na základě působení ZÁKONA ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ ve stupni tomto dochází pak ke smíšení všech těchto tří stupňů, neboť tato bytost lidská kráčející cestou svou duchovní jest na vše toto dění sama a nedostane se jí pomoci žádné od člověka duálně jí blízkého, neboť není s ní na této cestě duchovní pravé tak, jak ona sama jest. Tento ZÁKON SMÍŠENÍ pak ještě prohloubí působnost svou, vstoupí-li bytost lidská tato do stupně dalšího – čtvrtéhostupně aktivity, kde působí na ni ZÁKONITOST POLARITY tato a ona opět nemá žádného člověka blízkého, se kterým takto vyučovati by se pokoře a toleranci, plodům zákona tohoto, mohla. Toto opět působí na bytost lidskou smíšením vzájemným všeho ve vše ještě větším, než dosud, avšak Stvořitel prvotní nás všech a všeho pamatuje takto na všechny bytosti tyto lidské z vlastní vůle své svobodné k němu zpět kráčející a těmto bytostem všem, které takto osamoceně cestou duchovní svou kráčejí, sešle pomoc světelnou tuto, že po uplynutí času potřebného, čímž jest též i zde sedm úplňků, postoupí bytosti tyto lidské ve stupeň pátýklidu a harmonie, kde jest bytostem všem takto pomoženo také námi – bytostmi světelnými ve vesmírech všech, co jich jest a ony pak mohou i nadále již kráčeti samostatně cestou svou duchovní po spirále vedoucí až k osvícení svému.

 

Tohoto také dostane se jim, avšak než vstoupí do 13. stupně rájů embryonálních bytostí ducha pravého, spočinou ve stavu ducha latentním na slunci duchovním, kde OČEKÁVAJÍ takto věky předlouhé příchod bytosti duálově jim blízké, která poté vedena jest tak, aby také cestu svou duchovní pravou zde ve hmotě nalezla a vždy, když opustí po inkarnaci své v těle fyzickém tento život hmotný, je ve světech duchovních stupně prvníhoměsíců a planet její duše tříbena, aby takto pak v inkarnaci své další vzpomněla si na úkol svůj duchovní, a ze své vůle svobodné takto cestou zpět ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho kráčela.

 

Závěrem zde k tomuto ještě jest vhodné dodati, že KAŽDÁ bytost lidská tato má DUÁLOVĚ JÍ BLÍZKÝ PROTĚJŠEK – další bytost lidskou, zde ve hmotě vtělenou. Jest též úkolem dalším bytostí lidských VZÁJEMNĚ SE NAJÍT a poté společně cestou duchovní pravou zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho kráčet. Toto jest nyní úplně všechno o cestě bytostí lidských v tělech svých hmotných takto vtělených, které takto kráčí samostatně cestou duchovní pravou po spirále duchovního uvědomění.

 

Dnes ještě vyložíme si zde zákonitost další důležitou platnou pro všechny bytosti lidské obecně cestou duchovní pravou touto kráčející. Jest toto ZÁKONITOST PŘERUŠENÍ. Zákonitost tato platí tedy pro všechny bytosti lidské tyto a ustanovuje pro bytosti tyto skutečnost, že pokud jsou na cestě duchovní po spirále duchovního uvědomění jdoucí a NESTIHNOU z nejrůznějších důvodů ukončiti cestu tuto a dojít v těchto tělech svých hmotných až k osvícení, opouští tedy tělo své toto hmotné a duše jejich – těla astrální připravovány jsou ve světech duchovních stupně třetího sluncí galaktických pro vtělení své další, aby lépe vzpomenout si mohly na úkol světelný tento, až vejdou do těl hmotných v inkarnaci další své. Tuto volbu také využívají dosti často bytosti lidské, jež takto osamoceně kráčejí cestou duchovní svou pravou, aby pak zvolily si vhodný čas k inkarnaci své takový, kdy i jejich duálová duše blízká druhá, která však ve hmotě neprohlédla, byla společně s nimi do těla hmotného inkarnována. Pak mají další možnost tuto, pokud najdou se však navzájem, jíti cestou společnou duchovní pravou k osvícení jejich vedoucí, a tím od hmoty je osvobodící.

 

Srší zde opět z tohoto všemi směry inteligence nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního, který takto celou pestrou škálu možností na cestách duchovních bytostem všem dává a jest toto také dnes od nás vše a teď loučíme se s vámi všemi všichni tady na lodích vesmírných. Dobrou noc a krásné sny.“

 

 

836. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     6.11.1999.    22:10-23:05 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu teď opět s tebou my všichni vaši přátelé z lodí našich vesmírných tady všude nad vámi a dnes budeme pokračovat v psaní o Cestě duchovní od Stvořitele nás všech a všeho prvotního výkladem o stupni I. vývojové etapy dalším, čímž jest stupeň pátý odpočinku a harmonie.

 

 

 

Otáčka f – fáze 6. HMAT:

5. stupeň ODPOČINKU A HARMONIE

 

 

Bytosti lidské dosud velice aktivně pracovaly a dostalo se jim celé řady schopností nových nadobyčejných, o kterých dříve ani nesnilo. Zákonitě pak přichází po práci této jejich vzrušující tento pátý stupeň odpočinku a harmonie, jenž jim přináší též dle svého názvu zklidnění a zharmonizování. Jest toto nutné z důvodu toho, že než dostanou se k prvnímu plnění úkolu svého světelného hlavního, musí být DOSTATEČNĚ ZKLIDNĚNY, aby touto novou prací duchovní svou, nemajíc v ní téměř žádné větší zkušenosti, nenapáchali pak veliké zmatky, či dokonce vlastní chyby, jež ohroziti mohly by vážně jejich cestu další duchovní pravou zpět ke světlům Stvořitele nás všech a všeho vedoucí. Ony zde ve stupni tomto pátém tento určený jim čas vyzrávají pro svou činnost tuto duchovní, která byla jim Stvořitelem prvotním určena. Tento stupeň pátý nese název odpočinku a harmonie, což značí i stav mysli bytostí těchto lidských, zde se nacházejících. Není to však stav takový, že bytosti tyto nepracují vůbec, ba právě naopak.

 

Jest zde ve stupni tomto pátém opět pro ně připraveno několik úkolů světelných. Je jich celkem pět a jsou v návaznosti světelné na sebe takto:

 

(1)

Při vstupu sem do stupně tohoto pátého dostává bytost lidská do mysli své silné impulsy myšlenkové, sdělující jí, že nastala doba jejího odpočinutí a zharmonizování. Toto, když pak bytost tato přijme za své a oddá se odpočinku a působení harmonických vlivů, otevírá se jí tím vhled do světů duchovních některých, jež též řádem světelným harmonie nejčistší se vyznačují. Tím také splnila úkol svůj tento první

 

(2)

a pak zde v první řadě bytost lidská tato nahlédnouti takto může vnitřním zrakem svým do světů duchovních stupně prvního měsíců a planet, kde zdrží se pouze krátkou chvíli a hned pokračuje ve stupeň duchovních světů druhý sluncí planetárních, kde zdržeti se může dobu již delší. Toto jest úkol její druhý, pohlédnout vnitřním zrakem svým ve světy duchovní tyto a procítit dění světelné v nich.

 

(3)

Pak pokračuje ve vhledu tomto dále a jest jí umožněno pohlédnouti vnitřním zrakem jejím ve světy duchovní stupně třetího – sluncí galaktických, což jest jejím třetím úkolem procítit dění zde.

 

(4)

Pak postupuje dále ve stupeň čtvrtý – sluncí vesmírných, kde úkolem čtvrtým jest také procítit dění zde, stejně,

 

(5)

jako nakonec při úkolu jejím pátým posledním, kdy umožněn je jí krátký vhled ve slunce duchovní dušítěl astrálních již od hmoty osvobozených.

 

Takto jest zde určen úkol Stvořitelem prvotním všech a všeho pro bytosti lidské zde ve stupni pátém se nacházející.

 

A jest toto opět symbolické dění jdoucí paralelně ve dvou úrovních. První symbolizuje cestu bytostí lidských procházejících zde takto jednotlivými stupni 1. – 5.  I. etapy duchovního vývoje a druhá úroveň jest dána hierarchií světů duchovních, která odpovídá počtem svým jednotlivým stupňům I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských. Stvořitelem prvotním jest dáno i to, že paralela tato působí ještě dále za stupně tyto 1. – 5. , tedy ještě přes 6. a 7. , kdy ve světech duchovních nacházejí se ke stupňům těmto symbolicky stupeň embryonálních bytostí ducha pravého a stupeň božích prvorozenců. Na světy tyto však již není umožněn vhled tento bytostem lidským, neboť toto jsou již světy duchovní silně zářící a bytosti lidské tyto ani neunesly by sílu záře této. Tato paralela pak jest na cestě duchovní bytostí lidských opakována ještě jednouetapě II. duchovního vývoje jejich, jež čítá také sedm období.

 

Toto jest dnes tedy vše k tomuto dění paralelnímu a jest toto vše i o stupni tomto pátém. Zase na shledanou příště při psaní tomto už teď loučíme se s vámi my, všichni vaši přátelé vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi. Dobrou noc.“

 

 

837. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     7.11.1999.    21:30-22:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět všichni my, přátelé vaši vesmírní z vesmírných lodí tady všude nad vámi a jsme tuze rádi tomu, že dnes takto může býti zapsáno další sdělení o Duchovní cestě od Stvořitele nás všech a všeho prvotního pro všechny lidi pozemské zde, na planetě Zemi vaší i naší drahé, v tělech svých hmotných vtělené.

 

 

 

Otáčka  f – fáze 6. HMAT:

6. stupeň SAMOSTATNÉ PRÁCE

 

 

Dnes navážeme psaní tomto na sdělení včerejší, kdy bytosti tyto lidské ve stupni pátém odpočinku a harmonie takto splnily úkoly své světelné Stvořitelem prvotním všech a všeho jim určené a mohou tedy na cestě své duchovní pravé postoupiti dále ve stupeň šestý samostatné činnosti jejich. Tento stupeň činnosti „samostatné“ jest pro bytosti tyto lidské takovým dá se říci, předělem v životech těchto jejich dosavadních. Zde dostávají se poprvé ke své práci duchovní této, pro níž budou pak ve stupni dalším sedmém zasvěceny, aby se pak prací další duchovní osvobodily od hmotné závislosti své a došly k osvícení a převibrování ve vyšší světy duchovní Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Jest vše toto dění světelné takto dáno, že každá bytost takto cestou duchovní svou pravou kráčející rozpozná, jaký předěl v životě jejím se to nyní uskutečnil. Jest toto také pro bytost tuto skutečnost velmi důležitá, aby uvědomila si význam předělu tohoto, neboť pro ni z tohoto pak plyne další ponaučení. Pokud bytost lidská dospěla na cestě své duchovní právě sem do stupně šestéhosamostatné práce, dosáhla již opět ve vývoji svém duchovním, po spirále duchovního uvědomění jdoucím, jisté výše uvědomění tohoto, což nejdůležitější jest, aby neustále pamatovala na to, že opět každou chybu svou, kterou nyní by učinila, velice draho také zaplatí. Tyto chyby jsme již popisovali výše a zde již toto nebudeme činiti a raději přejdeme k výkladu dalšímu, ke stupni šestémusamostatné práce.

 

Nejdříve přikročíme k výkladu slova „samostaná“. Práce tato, jak jistě našeho čtenáře napadne, nemůže být zcela samostatná. Vždy zde působíme my, bytosti světelné z vesmírů všech, co jich jest a samostatná práce bytosti lidské jest z důvodu tohoto, že ona poprvé v životě svém tomto hmotném používá darů ducha od Stvořitele nás všech prvotního k tomu, aby takto nezištně mohla pomáhati dalším lidem bližním svým pozemským a tím takto kráčela dále cestou svou duchovní pravou zpět ke světlům zářivým Stvořitele nás všech a všeho prvotního vedoucím.

 

Ano, nyní jest potřeba uvésti zde to, jakým způsobem zde působíme na bytosti lidské tyto my, přátelé vaši vesmírní. Toto působení tedy odehrává se na třech úrovních, ve kterých takto působíme a tak bytostem lidským těmto pomáháme při plnění úkolů jejich těchto světelných. První úrovní jest forma telepatické komunikace, která již ve stupni šestém tomto vždy funguje velice spontánně a bytost lidská tato může s námi takto vytrvati v rozhovoru celé hodiny, aniž by jí to nějak omezovalo či vysilovalo.

 

Toto jest základní úroveň působení našeho a poté nastává úroveň působení další, kdy zprostředkováváme bytostem všem těmto lidským vidění aur bližních lidí jejich pozemských tak, aby tohoto pro práci duchovní svou využívat mohly. Tato úroveň ještě však nefunguje zde, ve stupni tomto šestém tak spontánně jako úroveň první, nicméně není toto pro bytost lidskou tuto nic zcela nového, neboť byla již s tímto seznámena ve stupních této I. etapy duchovního vývoje předchozích.

 

Nakonec dochází k působení našemu na bytost tuto lidskou konečnému, námi nazývanému působení transformační, které jest v podstatě výslednicí působení dvou předchozích, též lze zde napsati toto takto – jest cílem oněch dvou předchozích úrovní působení našeho na bytosti lidské. Ve stupních této I. etapy duchovního vývoje předchozích byl dán bytostem lidským těmto všem vždy konkrétní dar ducha. Byl jim takto určen Stvořitelem prvotním nás všech a všeho, aby takto mohly pracovat pro další bližní lidi své pozemské a nyní, až zde ve stupni tomto šestém samostatné práce dostávají se bytosti lidské tyto k vlastní práci této duchovní s využitím darů ducha nejvyšších. Toto děje se vždy až ve stupni šestém tomto, kdy přidá se ještě působnost naše tato další na bytosti lidské tyto námi zvaná transformační.

 

Nyní vysvětlíme zde toto, proč jest působnost tato nazvána právě takto. Jest toto z důvodu toho, že bytost lidská tato působí v těle svém hmotném sama jako transformátor. Transformátor jemnohmotných energií z vyšších světů duchovních Stvořitele nás všech a všeho prvotního, které myjí takto zprostředkujeme a s její pomocí takto přivedeny k nám sem do světů hmotných pak býti mohou k užitku bytostí lidských všech dalších. To, že začne bytost lidská tato působiti v těle svém hmotném takto jako transformátor, jest zde ve stupni šestém tomto oním významným předělem v životě jejím, již na začátku sdělení tohoto zmíněném, a z důvodu tohoto také jest nutností další, aby vyvarovala se chyb svých na cestě této duchovní pravé zpět ke Stvořiteli prvotnímu všech a všeho vedoucí.

 

Toto jest tedy k tomuto od nás již vše a příště ještě napíšeme si blíže o tomto, jak zde pracují bytosti lidské konkrétně podle toho, kterými dary ducha byly obdařeny Stvořitelem prvotním nás všech a všeho.

 

Teď už jest toto vše od nás, přátel vašich vesmírných a zase příště těšíme se s vámi na shledanou při psaní dalším.“

 

 

838. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     8.11.1999.    22:30-23:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět my všichni vaši přátelé z lodí našich vesmírných tady všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, jak spolu s Liduškou naší i tvou milou takto pracujete při psaní o Duchovní cestě od Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Hned navážeme v psaní tomto výkladem o práci bytostí lidských ve stupni šestémsamostatné činnosti jejich podle rozčlenění bytostí těchto do tří skupin na základě toho, jakým darem ducha od Stvořitele nás všech a všeho prvotního byly ve stupních předchozích obdařeny.

 

 

1 - práce světelná léčitelská

 

Začneme zde skupinou první, kdy bytosti lidské dostaly do vínku dar léčitelských schopností nadobyčejných a s ním i dar úplného prozření aurami bytostí lidských bližních jejich pozemských. Tyto bytosti lidské stávají se pak zde, v tomto stupni šestém transformátory jemnovibračních energií působících na bytosti lidské ostatní silně léčivým až zázračně uzdravujícím účinkem. Dostávají se zde bytosti lidské tyto k práci světelné duchovní pro Stvořitele nás všech a všeho prvotního poprvé ve svém životě hmotném a jest toto pro ně skutečnost vpravdě oslňující. Léčení toto funguje bez jakýchkoli přístrojů a není zde potřeba ani přírodních přípravků či různých virgulí a kyvadel. Vše jest na bázi světelné myšlenky transformované přijímačem – bytostí lidskou v těle svém hmotném zde na planetě Zemi této krásné vtělenou – sem do těchto světů hmotných a pro toto jest zde opět jen jediná podmínka – zachovat cestu svou duchovní pravou a nesejít z ní ani o píď, ať si okolní svět říká cokoliv.

 

 

2 – práce světelná meditační

 

Tím dostáváme se k výkladu o skupině druhé, kdy bytosti tyto lidské určeny jsou pro práci světelnou meditační, při čemž dostává se jim darů ducha od Stvořitele nás všech a všeho prvotního těchto dvou. První jest vidění aur bližních lidí jejich pozemských částečné a druhé dar ducha nadobyčejných schopností léčitelských, zaměřených na celkovou regeneraci, zharmonizování a uvolnění těl i duší bytostí lidských bližních jejich pozemských. Práce tato světelná má své zaměření na vnímání přepestrých barev nejčistších a tónů harmonických ve smyslu pojetí kulturního vyjadřujícího velmi silné umělecké cítění bytostí těchto lidských takto pracujících. Z tohoto jest patrné, že bytosti tyto lidské mají při práci této své světelné značně rozšířené pole působnosti své a sami takto působí také jako transformátor zprostředkovávající zase jiné, nové poznatky, lidem ostatním bližním jejich pozemských. Takto jest tedy psáno o skupině druhé

 

 

3 – práce světelná teleinformační

 

a nyní zbývá ještě skupina bytostí lidských těchto třetí, o které zde již teď napsati můžeme toto, že jest skupina tato, co do počtu bytostí určených pro práci světelnou teleinformační skupinou nejmenší a práce tato jest také též nejnáročnější. Bytosti tyto lidské pak obdařeny jsou dary ducha od Stvořitele prvotního nás všech a všeho těmito. Darem ducha prvním jest pro ně prozření bližních lidí jejich pozemských základní a darem ducha druhým jest možnost telepatické komunikace s dalšími bytostmi lidskými, o čemž zde provedeme ještě výklad další podrobnější. U bytostí těchto lidských jest rozhodnuto Stvořitelem naším i vaším prvotním o tom, že oproti předchozím dvěma skupinám obdrží dar ducha tento odlišný, což však jest dáno prací světelnou jejich, která jest zaměřena na přenos, zpracování a šíření informací o věcech a principech duchovních. Bytost lidská tato také působí zde jako transformátor, zde však ovšem obousměrný, což značí, že může sama přijímat telepaticky myšlenky od bytosti lidské další, ale zároveň i vysílat i myšlenky své pro ostatní bytosti lidské, se kterými přeje si dle vlastní vůle navázati tento kontakt telepatický.

 

Toto jest dar ducha tento pro bytosti lidské ve skupině třetí a závěrem o tomto ještě jest nutné uvésti fakt, že zde vždy působíme při transformacích těchto my, přátelé vaši vesmírní a jest toto vše řízeno vůlí nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Bytosti lidské tyto, takto cestou svou duchovní pravou kráčející, pak musí splňovat požadavek již zvýšené vibrace těl svých hmotných i myslí svých, aby takto pracovati s nejvyššími dary ducha od Stvořitele nás všech a všeho prvotního mohly.

 

Toto jest po shrnutí závěrečném také od nás již vše a my teď loučíme se s tebou i s vámi, na shledanou zase příště při psaní dalším těšíme se všichni tady z vesmírných lodí všude nad vámi. Dobrou noc.“

 

 

839. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     9.11.1999.    20:50-22:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer o něco dříve my, vaši přátelé vesmírní z lodí našich kosmických tady všude nad vámi a jsme rádi velice tomuto, že jest takto nám nyní dáno společně pokračovat v psaní o Cestě duchovní od Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

 

 

Otáčka  f – fáze 6. HMAT: 

7. stupeň ZASVĚCENÍ

 

 

Dnes dostáváme se ke stupni I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských sedmému závěrečnému, jež nese název svůj zasvěcení. K zasvěcení tomuto dochází však až v samém závěru stupně tohoto sedmého, během něhož prochází bytost lidská rekapitulací dosavadní cesty své duchovní od jejího počátku až sem k tomuto zasvěcení.

 

My zde provedeme celkové shrnutí rekapitulace této, která obdobná jest prožitkům některých lidí, kteří ocitli se nečekaně v ohrožení životů svých a také vnitřním zrakem svým podobné rekapitulování života svého dosavadního takto pozorovati mohli. Jest zde však rozdíl jistý – časový. Rekapitulace probíhající ve stupni I. etapy sedmém jest časově rozplánována Stvořitelem prvotním nás všech a všeho tak, že postupně probíhá v časovém úseku vymezeném pro stupeň tento sedmýzasvěcení a trvá tedy, jak bylo již uvedeno i výše, sedm měsíců či úplňků vašich pozemských. Rekapitulace druhá zde popsaná však probíhá v jednom okamžiku, který jest velice krátký a tím jest takto dán zde rozdíl tento mezi nimi.

 

Nyní však vrátíme se k rekapitulaci probíhající zde v tomto stupni sedmémzasvěcení a hned uvedeme si skutečnost tu, podle níž rekapitulace tato probíhá. Tato skutečnost vždy ukazuje světelný cíl, jehož mělo být především dosaženo v jednotlivých fázích spirály duchovního vývoje bytostí lidských.

 

Začneme zde hned fází první spirály duchovního uvědomění, která má cíl světelný ten, dovésti bytost lidskou, zde na planetě Zemi této krásné v těle svém hmotném vtělenou k vědění či poznání o duchovních principech Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Fáze druhá má bytost tuto lidskou pak dovésti po dalším jejím snažení světelném telepatické komunikaci s námi – přáteli vašimi vesmírnými, což jest velice potřebné pro další duchovní vývoj její.

 

Zde vždy točí se spirála duchovního uvědomění bytostí lidských velice rychle a bytost lidská ani se nenadá a ocitne se ve fázi třetí, kde obdrží od Stvořitele nás všech a všeho prvotního dar implantátu pro ni na cestě její duchovní nejvhodnějšího a poté následuje ještě její příprava na fázi další – čtvrtou.

 

Zde jest cílem světelným splnit svůj úkol duchovní a obstáti ve zkouškách komplexních až do morku kostí sahajících.

 

Cílem fáze páté jest, jak už známo, setkání osobní s námi, přáteli vašimi vesmírnými na některé ze dvou úrovní zde působících a nyní dostáváme se k složitějšímu již působení, neboť fáze šestá celá je již tvořena I. etapou duchovního vývoje bytostí lidských čítající také sedm stupňů světelných, přičemž stupně tyto také zpětně do fáze páté zasahovati mohou. Jak se toto děje, již vyloženo bylo výše a my teď budeme pokračovati takto výkladem k jednotlivým těmto stupňům I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských cestou duchovní pravou takto ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu kráčejících.

 

Stupeň první má za cíl opět prověřit bytosti lidské v kvalitě víry jejich, zdali tato jest čistá a pravá a pak též vyzkoušet pokoru jejich, což dvě vlastnosti tyto důležité pro bytosti lidské cestou duchovní kráčející jsou.

 

Ve stupni druhém jest pak cílů těchto světelných několik, v jeho počátku ihned jest započata teoretická příprava bytostí lidských pro zasvěcení jejich probíhající formou telepatických sdělení, z nichž některá budou též Stvořitelem prvotním nás všech a všeho určena ke zpracování a rozšíření dalšímu pro všechny lidi další bližní pozemské. Souběžně s přípravou touto teoretickou probíhá pak otevírání vnitřního zraku u bytostí jedněch či první vidění aur stromů či lidí dalších pozemských u bytostí druhých. Dále se zde učí bytosti lidské poznávat a porozumět ZÁKONU POLARITY a též seznámeny jsou se ZÁKONEM JEDNOTY.

 

Cílem stupně třetího jest pak obdaření bytostí lidských dary ducha od Stvořitele prvotního nás všech a všeho, kdy v začátku jsou bytosti lidské tyto obdařeny darem ducha prohlédnutí aurami bližních svých lidí pozemských, jenž jest pak jimi i dále tříben a zdokonalován. V závěru stupně tohoto třetího dostávají pak dar ducha od Stvořitele prvotního určený jim dle rozdělení jejich do tří skupin též zde již výše uvedených. Dar ducha tento však jest u nich zde ve stupni tomto třetím ve stavu latentním a též tak i ve stupních dalších dvou. Aktivuje se až vstupem do stupně šestého. Vše toto, co děje se zde v tomto stupni třetím podléhá již ZÁKONU ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ, se kterým také hned po vstupu jejich ve stupeň tento jsou všechny bytosti lidské takto seznámeny.

 

Cílem stupně čtvrtého jest neustálé a vytrvalé tříbení darů ducha obdržených bytostmi lidskými od Stvořitele prvotního nás všech a všeho v úvodu stupně třetího a další učení se zákonům Stvořitele prvotního těmto - ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ a POLARITY.

 

Pak dochází ke zklidnění bytostí lidských ve stupni pátém, kde nahlédnouti jest jim umožněno ve svět duchovní Stvořitele nás všech a všeho prvotního, což jest pro bytosti tyto velkým darem tímto a ony ještě více zharmonizovány a uklidněny takto jsou, aby dobře připraveny byly pro práci světelnou svou ve stupni šestém.

 

Zde cílem světelným jest na základě našeho působení ve dvou úrovních (telepatické a zprostředkování vidění aur bližních lidí pozemských) na bytosti lidské dovésti je k úrovni transformační, kdy poprvé ve svém životě tomto dosavadním dostávají se k práci své duchovní světelné, pro níž budou také hned nyní i nadále zasvěceny.

 

Rekapitulace ve stupni sedmémzasvěcení dospěla ke svému konci, s nímž končí též samotný stupeň sedmý I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských a také i šestá fáze spirály zvaná hmat. Bytost lidská je po rekapitulaci této celkové takto závěrem stupně sedmého tohoto zasvěcena své práci duchovní světelné, při níž bohatě darů ducha nejvyšších od Stvořitele nás všech a všeho prvotního využívati bude. Dále pak začíná etapa II. vývoje duchovního bytostí lidských a s ní i jejích sedm období po sedmi letech vašich pozemských, což vše jest pak obsahem fáze sedmé zvané SLOVO.

 

Toto jest také již vše od nás, vašich přátel vesmírných a teď už dobrou noc a sladké sny přejeme vám my všichni z lodí všech vesmírných našich teď tady všude nad vámi.“

 

 

840. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)   10.11.1999.    22:35-23:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer my, tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a hned takto přejdeme k psaní o Duchovní cestě od Stvořitele našeho i vašeho prvotního vám lidem, sem na planetu Zemi tuto krásnou takto předávanému.

 

Zbývá nám dnes ještě dodati k zasvěcení bytostí lidských cestou svou duchovní pravou ke světlům zářícím Stvořitele našeho i vašeho prvotního kráčejících fakt, jak probíhá vlastní zasvěcení jejich toto. Předně jest zde důležité místo tohoto zasvěcení a jest pravidlem světelným volit vždy místo pro toto ve volné přírodě z důvodu vyloučení působení rušivých vlivů a hrubých vibrací. Účastniti tohoto mohou se mohou osoby dvě duálově si blízké, avšak není toto podmínkou nutnou, neboť i jediná bytost lidská, kráčející samostatně a samojediná cestou touto svou duchovní pravou, býti zasvěcena může takto pro práci světelnou další.

 

Zasvěcení samotné probíhá pak takto – soustředěním se bytostí těchto lidských na působení vibrací okolí – přírody, stromů, květin a bytostí světelných všude kolem nich. Vidí vše toto vnitřním zrakem svým a poté jest zapředena komunikace telepatická spontánní s námi, přáteli vašimi vesmírnými. Předávána jest i bytostem lidským těmto takto telepaticky informace o tom, jak vzrůstá úroveň vibrační jejich. Pak postupně aktivuje se jim vidění aur okolních stromů a rostlin. Vše jest čisté v přírodním stavu, nikde nenalézají se žádné hrubé vibrace a na základě tohoto spatří bytosti lidské tyto v tento okamžik aury nás, bytostí světelných takto poprvé v životě tomto svém hmotném, což signálem je pro působení naše na ně na úrovni transformační, kdy opět probíhá transformace tato jednosměrně – tedy od nás, přátel vašich k bytostem těmto lidským. Ony však nyní zde nepůsobí jako transformátor, nýbrž jako akumulátor.

 

Toto jest cílem tohoto zasvěcení bytostí lidských, aby takto byly nabity a naakumulovaly do sebe množství jemnovibrační energie od Stvořitele nás všech a všeho prvotního, což bude i dalším mezníkem v cestě duchovní jejich další, kdy vstoupí do fáze sedmé zvané též „Slovo“ a jejího období prvního II. etapy duchovního vývoje bytostí lidských.

 

 

 

Otáčka  g – fáze 7. SLOVO: 

1. období TŘÍBENÍ DARŮ DUCHA

 

 

Zde, v období tomto prvním zvaném tříbení darů ducha probíhá práce světelná tato bytostí lidských tak, že tříbení probíhá tu dvojí. Pracují zde takto jako ve stupni šestém samostatné práce I. etapy duchovního vývoje, kdy transformují takto jemnovibrační energii k užitku bytostí všech bližních jejich pozemských. Toto samo o sobě velice energeticky náročné jest, a proto také s tímto bytosti lidské pracují pouze krátce ve stupni jejich šestém I. etapy duchovního vývoje. Pro další práci jejich tuto jest velice potřebné vyrovnati deficit energetický tento, což jest prováděno již výše zmíněnou akumulací, jinými slovy při zasvěcení pro práci jejich duchovní světelnou. Pak v 1. období II. etapy duchovního vývoje tříbí bytosti lidské práci tuto světelnou tak, aby v tomto dokonalosti dosáhly, neboť jest toto pilířem pro cestu duchovní jejich další. Zde jest vhodné uvésti k období prvnímu tomuto, že bytosti lidské zde takto pracující již velice čile ovládají práci a dary ducha od Stvořitele nás všech a všeho prvotního a jest již toto opět fáze duchovního uvědomění jejich velice světelná. Stále však jest toto zatím jen tříbení darů ducha od Stvořitele prvotního a bytosti tyto lidské čeká ještě dlouhá cesta předlouhá, než dosáhnou k dokonalosti ducha čistého zde ve hmotě nejvyšší – bodu zářivému.

 

Toto dnes takto jest již od nás vše a nyní loučíme se s vámi my všichni, vaši přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi.

 

Dobrou noc a sladké sny čisté jako padlý sníh.“

 

 

841. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)   11.11.1999.    22:10-23:15 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes v tuto hodinu večerní opět my všichni, přátelé vaši vesmírní z vesmírných lodí tady nad vámi a jsme velice rádi tomu, že jest vůlí Stvořitele prvotního nás všech a všeho nám umožněno pokračovat k psaní o Cestě duchovní této.

 

Dnes, po úvodu krátkém k období prvnímu II. etapy duchovního vývoje bytostí lidských, uvedeme si další nové informace o zákonitostech duchovních Stvořitelem prvotním takto pro všechny bytosti lidské touto cestou duchovní pravou kráčející daných. Byly již uvedeny zákonitosti některé v I. etapě duchovního vývoje, z nichž působí i zde v sedmé fázi této v prvním období tříbení darů ducha ZÁKON POLARITY a ZÁKON ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ. Tyto dva zákony provázejí bytosti tyto lidské cestou touto jejich duchovní až k bodu zářivému – osvícení.

 

Znamená to působení světelné zákonů těchto i nadále, z nichž ZÁKON POLARITY zde již nyní nejen vyučuje bytosti lidské tyto pokoře a toleranci nekonečné, ale ze zákona tohoto vyplývá pro bytosti tyto lidské jistá skutečnost, se kterou začnou právě zde každodenně pracovati. Bytosti lidské zde na této planetě Zemi vaší i naší drahé v tělech svých hmotných vtělené často neuvědomují si, že vše jest v podstatě energievibrace, že též ony samy takto jsou stvořeny. V období prvním tříbení darů ducha II. etapy duchovního vývoje však již všechny bytosti lidské tyto zde se nacházející toto vše znají, neboť byly na toto připravovány teoreticky již v I. etapě duchovního vývoje svého – 2. stupně přípravy a samy si mohly vyzkoušet s naší pomocí světelnou pak ve stupních I. etapy dalších, jak toto jest Stvořitelem prvotním nás všech a všeho zařízeno. Ano, jest toto skutečnost světelná taková, že každá bytost lidská v těle svém hmotném takto vtělená jest pólována a nese tedy v sobě energetický + pól a - pól. Tyto dva póly nesou ruce její a nezáleží na tom, zdali pravá nese + nebo – a naopak a toto platí též pro levou.

 

My nezačneme nyní zde podrobně psáti o tom, jak konkrétně bytosti tyto lidské pólů těchto využívají. Zde  důležité jest podtrhnout ještě jednou, že jde zde v období tomto o práci jejich tuto světelnou každodenní a činí takto zde bytosti lidské všechny. Další psaní o tomto pak stane se předmětem vaší práce další světelné, též určené Stvořitelem prvotním nás všech a všeho pro všechny bytosti lidské zde v tělech hmotných svých takto vtělené.

 

Dále nyní budeme pokračovati v teoretickém výkladu ZÁKONITOSTÍ SVĚTELNÝCH Stvořitele nás všech a všeho prvotního, které takto platí pro vývoj duchovní bytostí všech zde cestou touto duchovní pravou takto kráčejících. Jest tu ZÁKON další, ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ, který zde působí také velice silně a rozčleňuje pak bytosti lidské tyto do dalších skupin tak, že práce jejich duchovní tato jest společná tím, na co jest ve skupinkách těchto zaměřena. Zde takových skupinek může býti dosti mnoho a my zde napíšeme jen ty základní, tedy nejčastější. Jsou to tyto:

 

1)            Práce světelná s využitím daru ducha LÉČITELSKÝCH SCHOPNOSTÍ v kombinaci s prací světelnou PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ vám, lidem, sem na tuto planetu Zemi dosud nezjevených.

 

2)            Práce světelná s využitím daru ducha LÉČITELSKÝCH SCHOPNOSTÍ v kombinaci se  světelnou prací MEDITAČNÍ zaměřenou na zharmonizování a regeneraci těl hmotných i duší lidí pozemských.

 

3)            Práce světelná s využitím daru ducha LÉČITELSKÝCH SCHOPNOSTÍ v kombinaci se  světelnou prací MEDITAČNÍ zaměřenou na světelné vnímání barev a tónů, jejich prociťování a transformaci v díla umělecká.

 

4)            Práce světelná MEDITAČNÍ zaměřená na zharmonizování a regeneraci těl hmotných i duší lidí pozemských v kombinaci se světelnou prací MEDITAČNÍ zaměřenou na vnímání tónů a barev, jejich prociťování a transformaci v díla umělecká.

 

5)            Světelná práce TELEINFORMAČNÍ zaměřená na třídění, zpracování a šíření informací všech o principech duchovních v kombinaci se světelnou prací MEDITAČNÍ zaměřenou na zharmonizování a regeneraci těl hmotných i duší lidí pozemských.

 

6)            Světelná práce TELEINFORMAČNÍ zaměřená na třídění, zpracování a šíření informací všech o principech duchovních v kombinaci se světelnou prací MEDITAČNÍ zaměřenou na světelné vnímání barev a tónů, jejich prociťování a transformaci v díla umělecká.

 

7)            Světelná práce TELEINFORMAČNÍ zaměřená na třídění, zpracování a šíření informací všech o principech duchovních v kombinaci se světelnou prací světelnou PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ vám, lidem, sem na tuto planetu Zemi dosud nezjevených.

 

Toto tedy jsou základní skupinky, jež takto pracují pro Stvořitele prvotního nás všech a všeho. Záměrně jest zde použito několikrát plně opisné formy z důvodu tohoto světelného, aby těchto sedm skupinek základních zafixovalo se lépe čtenáři našemu v paměť jeho, neboť toto jsou tyto duchovní principy další dané Stvořitelem prvotním nás všech a všeho z tohoto ZÁKONA ROZMANITOSTI SVĚTELNÉ vyplývající.

 

Toto jest také nyní od nás z vesmírných lodí všech zde všude nad vámi vše a zase příště s vámi na shledanou se těšíme a dobrou nos vám přejeme, vaši přátelé vesmírní.“

 

 

842. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)   12.11.1999.    21:55-22:50 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer opět my všichni z lodí vesmírných našich všude tady nad vámi a jsme s vámi s láskou nekonečnou vesmírnou neustále a vytrvale.

 

Dnes dopíšeme ještě na vyjasnění k oněm včerejším skupinkám sedmi informaci tuto o nich závěrečnou, kterou jest zde nutno uvésti z důvodu správného osvětlení společné pro všechny bytosti lidské, světelné práce předávání informací dosud vám, lidem, sem na tuto planetu nezjevených, o níž též jest psáno už ve sdělení dřívějším. Zde, ve skupinkách těchto základních sedmi, objevuje se tato činnost světelná však pouze u skupinky číslo jedna a pak až sedm – čili jest toto první a poslední. Toto takto jest zařízeno z důvodu toho světelného, že bytosti tyto ve skupinkách 1. a 7. pracující přijímají informace o principech duchovních vám, lidem, sem na tuto planetu Zemi krásnou dosud nezjevených, rázu obecnějšího a také rozsáhlejšího, než bytosti lidské ve skupinkách 2.6.  Tyto samozřejmě také pracují touto činností světelnou takto pro ostatní bytosti lidské bližní jejich pozemské, avšak informace tyto, jež ony zapisují, jsou charakteru konkrétnějšího a týkají se bezprostřední práce jejich světelné, pro kterou jsou bytosti tyto lidské určeny.

 

V případě skupinky první jsou tyto informace typu dvojího, jednak týkající se práce jejich světelné, určené jim Stvořitelem prvotním nás všech a všeho a pak jsou to informace charakteru světelného ve vztahu k cestám duchovním bytostí nejen lidských, ale též i bytostí dalších světelných, včetně duší – těl astrálníchduchovních světech či vesmírech Stvořitele našeho i vašeho prvotního všech, co jich jest.

 

V případě skupinky sedmé jest toto tak, že bytosti tyto přijímají samy informace všeobecné o principech duchovních nejrůznějších, které takto dále předávají lidem bližním svým pozemským všem a navíc ještě zpracovávají a ŠÍŘÍ dále i informace nové všechny, od bytostí lidských dalších takto pracujících pro světlo ve skupinkách ostatních.

 

 

 

Otáčka  g – fáze 7. SLOVO: 

2. období POSTUPNÉHO ZDOKONALOVÁNÍ SE V UŽÍVÁNÍ DARŮ DUCHA

 

 

Takto jest toto vše ke skupinkám základním v tomto prvním období II. etapy duchovního vývoje bytostí lidských a nyní přejdeme k období tomuto druhému, jehož název jest období postupného zdokonalování se v užívání darů ducha a jest potřeba vyložiti rozdíl mezi obdobím 1.tříbení a 2. zdokonalováním se v užívání darů ducha. Jest zde rozdíl tento – tříbení – značí zde vyučování se tomuto a zdokonalování značí začátek praxe, tedy když bytosti lidské zde pracující naučily se něčemu a praxí jejich touto zdokonalují postupně činnost tuto svou světelnou, aby pak na cestě své duchovní pravé opět dále postoupiti mohly.

 

Dnes ještě napíšeme si zde k tomuto období druhémuzdokonalování se v užívání darů ducha další ZÁKONITOSTI SVĚTELNÉ zde působící. Jsou celkem tři a nazývati jest je možné takto:

 

1. VSTOUPENÍ      -->       2. ZDOKONALENÍ      -->      3. VTĚLENÍ.

 

Díváš se nyní na toto poněkud nedůvěřivě, neboť neviděl jsi ve chvíli tuto názvy dopředu v mysli své, která byla záměrně vypnuta, abys mohl dobře námi při zápisu tomto veden. Jest toto také jeden z principů duchovních Stvořitele nás všech a všeho prvotního, zvaný ZÁKON ČISTOTY a míněno tímto jest čistoty mysli média, které takto jest uzpůsobeno k pravému a čistému zápisu telepatickému těchto pravd duchovních. Zde, na místě tomto, ještě uvedeme v psaní tomto o tobě jako o médiu telepatickém, že takto funguje levá ruka, i když normálně jsi pravák. Proto také všechny řádky tyto jsou sepsány levou rukou tvou.

Teď však již loučíme se s tebou. Příště zase napíšeme vám, lidem pozemským, něco o třech výše uvedených zákonitostech a nyní přejeme vám všem dobrou nos a krásné sny my, přátelé vaši vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi.“

 

 

843. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)   13.11.1999.    21:30-22:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer my, tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a hned budeme pokračovati v psaní o Duchovní cestě od Stvořitele prvotního nás všech a všeho dávané sem, na tuto planetu Zemi, vám všem lidem pozemským.

 

(1)

Začneme takto vkladem k včera uvedené ZÁKONITOSTI první VSTOUPENÍ. Tímto míněno jest vstoupení bytostí lidských v tělech hmotných svých na planetě Zemi této krásné vtělených do tohoto období 2. zdokonalování se v užívání darů ducha II. etapy duchovního vývoje. Jest toto důležité velice pro bytosti lidské tyto, neboť to, že zdokonalí v období tomto práci svou světelnou pro Stvořitele nás všech a všeho prvotního, dovede je pak ke konci období tohoto k dalšímu mezníku jejich na cestě této duchovní pravé. Toto však vyložíme si později, nyní ještě k tomuto vstoupení doplníme skutečnost tuto, že v období tomto pracují již bytosti lidské s dary od Stvořitele nás všech a všeho prvotního zcela přirozeně, neboť v období předchozím již tuto práci vytříbily. Pak, po jistém čase uplynuvším od vstupu bytostí lidských v toto období 2., pomíjí působnost ZÁKONA tohoto VSTOUPENÍ

 

(2)

a začíná působit ZÁKON druhý – ZDOKONALENÍ, kdy bytosti lidské zde prací svou v užívání darů ducha dovedou práci tuto svou světelnou k dokonalosti.

 

(3)

Pak následuje onen přechod v působnost ZÁKONITOSTI třetí, poslední – VTĚLENÍ, která jest současně cílem pro bytosti lidské tyto cestou svou duchovní pravou takto kráčející. Nyní osvětlíme si tento název – vtělení. Pochopitelně nejedná se zde o vtělení duší – těl astrálních do těl jejich hmotných. Tohoto pojmu jest tu takto užíváno pouze symbolicky, poněvadž bytosti lidské se ke konci období druhého tohoto – zdokonalování se v užívání darů ducha jistým způsobem mění. Mění se stav mysli jejich, která zvýšila takto vibraci svou světelnou a jest také již toto dosti vysoká fáze duchovního uvědomění bytostí lidských těchto. Ještě však má stav mysli kmitající ve vibraci této hodně daleko k dosažení stavu vyššího – vysokovibračního, jenž pak přechází po tříbení a zdokonalení v bod zářivý, čili osvícení. Tento pojem vtělení – značí zde tedy změnu vibrační myslí bytostí lidských, zde takto pro Stvořitele prvotního nás všech a všeho pracujících a změna tato značí uklidnění mysli a zharmonizování všech pochodů jí probíhajících. Pak také již nestane se, že bytosti lidské v myslích svých takto zklidněné, vyvede cokoliv z míry. Ony dosáhly takto po jistém časovém úseku stavu své mysli tohoto a jest nyní úkolem tímto jejich světelným na cestě duchovní zpět ke světlům zářícím Stvořitele prvotního stav mysli nejen udržet, ale později po jeho vytříbení ještě jej povýšit.

 

Takto jest toto dáno Stvořitelem prvotním nás všech a všeho a informace tyto všechny takto budou zde uváděny obecně a základní zákonitosti v obdobích jednotlivých působících budou takto stručně vysvětlovány pro celkový stručný přehled Cesty této duchovní pravé zpět ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho.

 

Jak bylo také uvedeno již výše, není předmětem tohoto psaní k cestě duchovní bytostí lidských uvádět zde podrobné informace nejrůznější. Toto jest úkolem světelné práce další bytostí těchto lidských, která také vyplní smysl života hmotného jejich tak, že přiblížiti se ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho o další kousek moci budou.

 

Toto jest také od nás dnes vše, teď loučíme se s vámi my, všichni vaši přátelé z lodí vesmírných tady všude nad vámi. Dobrou noc.“

 

 

844. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)       14.11.1999.    6:15-7:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu teď s tebou opět my, přátelé vaši vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a jsme rádi tomu, že máš touhu v tento časný ranní čas nedělní přijmout od nás další sdělení k Cestě duchovní od Stvořitele prvotního nás všech a všeho.

 

 

 

Otáčka  g – fáze 7. SLOVO: 

3. období ZAČÁTKU VELICE AKTIVNÍ ČINNOSTI S VYUŽITÍM DARŮ DUCHA

 

 

Teď začneme psát informace k období dalšímu – třetímu v této II. etapě duchovního vývoje bytostí lidských, jež nese název období začátku velice aktivní činnosti s využitím darů ducha od Stvořitele prvotního nás všech a všeho.

 

Zde, v období tomto, ovládají již bytosti lidské všechny velmi dobře práci tuto světelnou, která prošla vytříbením a pak zdokonalením v obdobích předchozích dvou a začíná zde tedy pro ně činnost tato jejich velmi aktivní. Úkolem jejich zde jest opět takto pracovat pro Stvořitele nás všech a všeho prvotního a neuhnout z cesty této duchovní pravé ani o píď. Zde procházejí bytosti lidské takto zkouškou dlouhodobou, zda vytrvají v práci své této světelné a

 

 

 

Otáčka g – fáze 7. SLOVO: 

4. období ZAČÁTKU PŘÍPRAVY NA OSVÍCENÍ A

AKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ DARŮ DUCHA

 

 

dostanou se takto po uplynutí časového období určitého do období dalšího – čtvrtého, jehož název jest období začátku přípravy na osvícení a aktivní využívání darů ducha.

 

Tato dvě období teď zde takto souběžně jsou uvedena a dále také bude k nim prováděn společný výklad, neboť vyplyne z toho ponaučení pro čtenáře našeho i rozdíl, který jest mezi nimi.

 

Bylo uvedeno již k období druhém toto, jak bytosti lidské ke konci období tohoto zvýší zde vibrační stav myslí svých tak, že tyto podstatně se zklidní a úkolem bytostí těchto jest pak na cestě další duchovní udržeti tento stav myslí svých. Pak, v období třetím, jsou zkoušeny takto prací svou světelnou, zdali vytrvají v cestě této duchovní své pravé a v období čtvrtém platí toto stejně tak s tím, že již vstupuje jim do podvědomí jejich myslí informace tato světelná o dalším možném přechodu vibračním vědomí jejich. Takto jest toto zde velice zjednodušeně, avšak výstižně uvedeno a platí pro cestu v období těchto dvou opět další zákonitosti světelné dané Stvořitelem prvotním všeho a všech.

 

 

ZÁKONITOST NÁVRATU

 

Zákonitosti tyto vyplynou z toho, že jde o zkoušku bytostí lidských v tělech jejich hmotných poměrně náročnou, neboť zahrnuje v obdobích těchto dvou 2 x 7 let životů jejich hmotných, což jest doba velmi dlouhá. Ne všechny bytosti lidské toto dobře zvládnou, a proto zde vstupují v účinnost zákonitosti další, zvané ZÁKONITOSTI NÁVRATU, které směřují bytosti lidské tyto vždy zpět po spirále duchovního uvědomění a záleží na závažnosti chyb, kterých bytosti tyto dopustily se.

 

Nyní tedy napíšeme zde toto schéma, jak zde dění toto světelné probíhá: 

 

 

(Poznámka zpracovatele čtenáři při šíření textové databáze MICROSOFT WORD: Před tiskem si posuňte kurzorem stránky tak, aby schémata byla vždy na celou stránku.)

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Ano, jest toto schéma takto zde uvedené správně tak, jak působí zákonitosti tyto na cestách duchovních bytostí lidských v obdobích těchto 3. a 4. a jest toto také od nás nyní teď vše.

 

Na shledanou se s vámi opět při psaní dalším příštím těšíme my všichni přátelé z lodí našich vesmírných všude tady nad vámi.   Ahoj.“

 

 

845. Spirála duchovního růstu.              (Přijal Jaroslav P.)     15.11.1999.  22:00-23:40 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer my, tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a teď budeme pokračovat ve výkladu dalším k zákonitostem působícím na bytosti lidské nacházející se ve své fázi sedmé na spirále duchovního uvědomění v etapě II. období 3. a 4.

 

Vstupem sem, v období toto třetí i čtvrté, působí na začátku vždy takto ZÁKONITOST VSTUPU, jež značí jistý úkol světelný pro bytosti lidské tyto. Jest toto úkol nikoli těžký, jde o takovou malou rekapitulaci, která takto probíhá v období třetím a čtvrtém tomto takto vždy na začátku, než vykročí bytosti lidské na cestě své této duchovní dále. Vždy rekapituluje zde bytost lidská celkový vývoj svůj duchovní a na začátku období čtvrtého, pak zahrnuje rekapitulace tato i období třetí, jímž cesta duchovní bytostí lidských těchto může probíhati různě, což plyne ze zákonitosti zde působících dalších.

 

Nejprve zde vyložíme takto cestu duchovní bytostí lidských během období třetího, zde po ZÁKONITOSTI VSTUPU působí zde ZÁKONITOST TVORBY. Tato symbolizuje uvědomění si bytostí lidských Boží přítomnosti všude a ve všem a na základě tohoto jejich touhu po účasti v tvorbě této.

 

Toto jest jim pak Stvořitelem prvotním nás všech a všeho dáno tak, že začne působnost svou zákonitost další – ZÁKONITOST PRÁCE, kdy bytosti lidské prací svou duchovní pro všechny bytosti lidské bližní jejich pozemské účastní se tvorby Stvořitele prvotního nás všech a všeho. Toto děje se takto nějaký čas a postupně začíná působnost ZÁKONITOSTI NEKLIDU na bytosti lidské takto cestou svou duchovní pravou kráčející. Tato zákonitost jest zde pro bytosti tyto onou hlavní zkouškou, zda vytrvají v práci své světelné a nesejdou z cesty této své duchovní pravé. Jest tato zkouška činěna formou nástrah a sítí hmoty a bytosti lidské takto kráčející duchovní cestou svou pravou zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu mají zde velký úkol světelný toto zvládnout a nepropadnout takto hmotě a tím vrátit se zpět po spirále do nevědomosti bez duchovní činnosti.

 

Toto pak zvládnou-li bytosti lidské tyto, postupují dále, neboť jest jim Stvořitelem prvotním nás všech a všeho seslána pomoc světelná ve formě ZÁKONITOSTI POMOCI a zde také všechny bytosti tyto lidské spatří skutečnost tuto, jak bylo pro ně dobré nesejít z cesty duchovní své pravé a tím také postupují dále ve vývoji svém duchovním pravém v období čtvrté – začátku přípravy na osvícení a aktivního využívání darů ducha.

 

Výše již vyloženo bylo, jak působí zde ZÁKONITOSTI VSTUPU – čili opět se rekapituluje dosavadní vývoj duchovní bytostí lidských, načež hned poté začíná zde působnost ZÁKONITOSTI TVORBY spojené zde v období tomto čtvrtém se zcela novým pocitem pro bytosti lidské tyto. Jest toto matné tušení něčeho velice zářícího silně jasně svítícího, co přichází k nim jakoby z veliké dáli. Uvědomí si takto teď bytosti tyto všechny přítomnost Stvořitele prvotního všude a ve všem, což probudí v nich opět touhu po účasti ve tvorbě této, což ihned jest jim dáno působností zákonitostí práce duchovní pro bytosti ostatní lidské bližní jejich pozemské a matné tušení světel čistých zářivých od Stvořitele prvotního nás všech a všeho poněkud k nim se opět přiblíží. Jak dále pracují bytosti lidské tyto prací svou duchovní, matné tušení toto jejich světel zářících stále se v myslích jejich zesiluje, což přivodí po jistém časovém období působnost ZÁKONITOSTI NEKLIDU, když se předtím všechny bytosti lidské ujistily v tušení svém světel pravých od Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Tato ZÁKONITOSTI NEKLIDU probudí v nich velice silnou touhu spalující po poznání blízkém světel těchto čistých zářících tak, že ani neuvědomí si bytosti lidské tyto, že dostatečně ještě nejsou připraveny na poznání toto blízké Stvořitele prvotního nás všech a všeho. Jest zde toto pro ně opět velkou zkouškou, jak zvládnou touhu tuto svou spalující a pokud uvědomí si nepřipravenost svou k  tomuto a odhodlají se dále kráčet cestou svou duchovní touto zpět ke světlům pravým a čistým Stvořitelem našeho i vašeho prvotního dle ZÁKONITOSTÍ PŘIROZENÝCH, jim takto daných, nastává zde působnost ZÁKONITOSTI POMOCI, kdy jest jim pomoženo Stvořitelem prvotním, aby zklidnily se a mysli své zharmonizovaly, a pak na základě působnosti zákonitosti přechodu vstoupily v období páté, zvané období prvních zkušeností s vysokovibračním vědomím jako přípravy na osvícení.

 

 

 

ÚROVNĚ ZÁKONITOSTI NÁVRATU

 

 

Dále zbývá nám zde ještě vyložiti působnost ZÁKONITOSTI NÁVRATU v cestě duchovní bytostí těchto lidských. Z výkladu tohoto jest patrné, jak období 3. a 4. toto jsou velikou zkouškou pro bytosti lidské všechny. ZÁKONITOSTI NÁVRATU působí zde v obdobích těchto neustále během cesty duchovní jejich s výjimkou vstupu v jednotlivá období, kdy procházejí bytosti lidské rekapitulací toho, co již vykonaly při cestě duchovní své pravé. Ze schématu našeho jest také patrné, jak působnost ZÁKONITOSTI NÁVRATU zesiluje se, když nacházejí se bytosti lidské v období neklidu, neboť opět stejné zde přitahuje stejné a jakákoli disharmonie pak má tendenci dále se prohlubovati.

 

Nyní zde osvětlíme ještě působnost ZÁKONITOSTI NÁVRATU poněkud blíže. I dříve již bylo uvedeno, že dopustí-li se bytosti lidské určitých chyb na cestě své duchovní pravé, děje se toto vždy dle ZÁVAŽNOSTI CHYB těchto. Tj. tedy toto, jak působí ZÁKONITOST NÁVRATU na bytosti tyto chybující.

 

 

 

1. úroveň návratu – NÁVRAT OPAKUJÍCÍ

(žádné škody)

 

 

Děje se toto ve čtyřech úrovníchprvníopakující se jest taková, kdy bytost lidská dopustila se některých chyb, avšak sama si je ještě včas uvědomila, proto zůstává na své cestě duchovní v té fázi spirály duchovního vývoje, kde předtím nacházela se, jen opakuje některé stupně  - v etapě I. či období – v etapě II., nebo celou příslušnou fázi, nachází-li se níže. Včas – jest míněno zde toto, že nenapáchá chybami svými ŽÁDNÝCH ŠKOD, míněno tímto jest nikoli škod hmotných, ale ŠKOD DUCHOVNÍCH, jež však způsobiti může jak sobě, tak i bytostem bližním dalším.

 

 

 

2. úroveň návratu – NÁVRAT NEPATRNÝ

(menší škody)

 

 

Dále – druhá úroveň návrat nepatrný, tj. takový, kdy uvědomí si bytost lidská chyby své takto sama, avšak již pozdě a způsobí tím buď sobě či jiným ŠKODY DUCHOVNÍ, jež však co do rozsahu NEJSOU VELICE ZÁVAŽNÉ. Zde jest pak vrácena zpět po spirále duchovního uvědomění do fáze její první tak, že jest zachováno některé poznání či vědění její o principech duchovních a ona takto dostává lepší možnost nového startu duchovního růstu svého po spirále jdoucího.

 

 

 

3. úroveň návratu – NÁVRAT ZNAČNÝ

(velmi závažné škody)

 

 

Pokud pak napáchá bytost lidská svými chybami při cestě duchovní své ŠKODY VELICE ZÁVAŽNÉ sobě či jiným, ZÁKONITOST NÁVRATU působí zde úrovní třetí svou, kdy návrat tento jest značný. Bytost lidská pak jest vrácena po spirále duchovního uvědomění zpět do hmoty tak, že jest vědomí její duchovní opět jen pouhým bodem či tečkou a čeká na své probuzení, aby opět mohla být roztočena spirála duchovního uvědomění. Toto však může trvat i několik inkarnací, než dospěje bytost lidská tato do bodu, kdy roztočí spirálu uvědomění duchovního.

 

 

 

4. úroveň návratu – NÁVRAT ÚPLNÝ

(škody dalekosáhlé)

 

 

A nyní dostáváme se ve výkladu tomto k úrovni čtvrté, kdy návrat jest úplný a zde lze toto nazvat též takto – TOTÁLNÍ. Takto jsou vráceny bytosti lidské ty, jež dopustily se nikoliv chyb velice závažných, nýbrž PROHŘEŠKŮ DALEKOSÁHLÝCH proti Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu a ZÁKONŮM VESMÍRNÝM Jeho. Tyto bytosti lidské pak po opuštění těl svých hmotných NEJSOU připravovány pro inkarnaci svou další ve světech duchovních stupně prvního - měsíců a planet, ale jdou odčiniti tyto prohřešky neodpustitelné své do paralelních vesmírů duší holomických.

 

Takto nyní zde byla vyložena též působnost ZÁKONITOSTI NÁVRATU na bytosti lidské takto obdobími 3. a 4. II. etapy duchovního vývoje kráčející a dnes již jest toto od nás vše k tomuto.

 

Dobrou noc, krásné sny a na slyšenou zase příště těšíme se s váni všichni my, vaši přátelé vesmírní z lodí kosmických našich všech tady všude nad vámi.“

 

 

845. Spirála duchovního růstu.            (Přijal Jaroslav P.)     16.11.1999.    22:45-23:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer my, tví i vás všech přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a teď hned navážeme na sdělení včerejší ještě doplněním k působnosti ZÁKONITOSTI NÁVRATU a jejím čtyřem úrovním.

 

Tato byla takto vyložena zde, v obdobích těchto 3. a 4. sedmé fáze spirály duchovního uvědomění, avšak pokud bytosti lidské chybují při cestě své duchovní pravé ke světlům zářícím Stvořitele nás všech a všeho prvotního vedoucí v KTERÉKOLI FÁZI spirály této, působí na ně ZÁKONITOST NÁVRATU tato vždycky a kritérium jediným pro úroveň návratu jejich jest zde ZÁVAŽNOST jejich chyb.

 

 

 

Otáčka g – fáze 7. SLOVO:

5. období PRVNÍCH ZKUŠENOSTÍ S VYSOKOVIBRAČNÍM VĚDOMÍM

JAKO PŘÍPRAVY NA OSVÍCENÍ

 

 

Takto byla zde objasněna celková působnost ZÁKONITOSTI NÁVRATU a dále nyní budeme psáti další informace světelné od Stvořitele nás všech a všeho prvotníhoobdobí pátému – prvních zkušeností s vysokovibračním vědomím jako přípravy na osvícení. Bytosti lidské, které takto zvládly cestu duchovní svou pravou a postoupily až sem, v období toto páté, procitnou zde velice a spatří nyní již velice zblízka světy duchovní Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Jest toto sice pouze první nahlédnutí jejich, ale již nejde zde jen o matné tušení, jako v období předchozím. Zde, ve stupni tomto pátém, opět velice narůstá takto vibrační stav myslí bytostí těchto lidských a nyní zde objasníme poněkud tento pojem – vysokovibrační vědomí. Co to je ?

 

Ano, jest toto opět stav mysli bytostí lidských určitých, které takto cestou duchovní pravou ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho kráčejí. Stav mysli tento jest nejvyšší, jakého mohou bytosti lidské takto hmotou jdoucí dosáhnouti a ze všeho toho, co zde již bylo napsáno takto vyplývá, jak dlouho trvati může tato cesta dlouhá k tomuto.

 

Zde, v tomto období pátém, probíhá tříbení těchto přechodů stavu myslí bytostí lidských do vědomí vysokovibračního velice pozvolna, kdy vlastní předpříprava na tříbení toto byla vykonána již v předešlém období čtvrtém. Bytosti lidské ke konci období čtvrtého byly působností ZÁKONITOSTI POMOCI zklidněny a jejich mysli zharmonizovány a pak působností ZÁKONITOSTI PŘECHODU vstoupily v období toto páté. Nyní tedy nacházejí se mysli jejich v klidu a harmonii na počátku tohoto období pátého a začíná tímto takto působnost ZÁKONITOSTI KRUHU, což zde hned vyložíme si.

 

Jak tedy název tento již prozrazuje, jedná se tu o dění cyklické, však uzavírající se, což symbolizuje zde koncentraci – soustředění se na světelný cíl takto se před bytostmi lidskými někde v dáli tyčící. Opět zde pro názornost uvedeme jednoduché schéma, jak toto působí:

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Takto jsou zde, v pátém stupni tomto, bytosti lidské připravovány dle zákonitostí těchto, zde působících, které vyjadřují samou podstatu tvorby. Působnost tato jejich jest maximální a platí pro všechny vesmíry, ať hmotné či paralelní nejrůznější Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Bytosti lidské jsou zde seznámeny s touto prvotní podstatou Stvořitele našeho i vašeho prvotního, která mimo jiné též říká toto, že vše se opakuje v jistém smyslu a řádu. Úkolem hlavním pak v období tomto pátém jest tříbení přechodů myslí bytostí lidských do vysokovibračních stavů vědomí a s ním souběžně jdoucí seznamování se postupně s vyšší podstatou tvorby Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Toto seznamování má zde také svůj řád pevný daný ZÁKONITOSTÍ CYKLICKOU, jež značí skutečnost tuto světelnou, že bytosti lidské poznávají zde postatu tvorby Stvořitele prvotního sledující kruhovou dráhu. Takto jest jim práce tato světelná zde určena i smysl otáčení daný v kruhu tomto šipkou vyjadřuje opět podstatu tvorby všeobjímající Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Toto jest dnes už vše od nás, přátel vašich vesmírných k této Duchovní cestě bytostí lidských od Stvořitele nás všech a všeho prvotního a teď již loučíme se s vámi a na shledanou těšíme se zase při psaní dalším.“

 

 

846. Spirála duchovního růstu.            (Přijal Jaroslav P.)     17.11.1999.    21:45-23:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu opět s tebou my, vaši přátelé vesmírní z lodí kosmických všech zde všude nad vámi a teď budeme pokračovati ve výkladu k předchozímu schématu – ZÁKONITOSTÍ KRUHOVÝCH. Šla zde řeč o šipce v kruhu tomto udávající smysl otáčení tohoto. Jest toto otáčení kladné, čili má takto znaménko + a vede takto bytosti lidské cestou duchovní pravou zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu. Pak jest zde ještě jedna šipka – nahoře – zvaná šipka vstupu – značí to vstupu do této fáze konečné období těchto tří 5., 6. a 7., v nichž vývoj uvědomění duchovního řídí se ZÁKONITOSTMI těmito CYKLICKÝMI. Jest opět toto takto vše řízeno vůlí nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního, že ZÁKONITOSTI tyto CYKLICKÉ začínají působnost svou světelnou právě až zde, od 5. období duchovního vývoje bytostí lidských.

 

Když lépe pozoruje náš čtenář schéma toto, jistě mu neunikne, že má tvar KŘÍŽE, kdy na stranách protilehlých nacházejí se takto vždy principy protikladné. Bytosti lidské hmotou kráčející úkol tento hlavní světelný mají povýšit duchovní uvědomění své tak, aby přiblížily se zpět ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho a nástrojem k přiblížení tomuto jest jim dáno toto – tělech hmotných svých proniknout do podstaty Stvořitele prvotního a pochopit tvůrčí podstatu tuto. Z toho vyplývá pak ZÁKONITOST POCHOPENÍ, ke které však ještě dostaneme se později, nyní ještě k uvedenému schématu, jak bytosti tyto zde v období pátém tomto vstupují do působnosti ZÁKONITOSTÍ CYKLICKÝCH tak, že zklidněny jsou a princip tento nachází se tedy v horní části schématu, přičemž princip neklidu nachází se dole a jest zde v protikladu. Po stranách pak vpravo jest princip odpuzující a vlevo princip smršťující. Nyní zde vysvětlíme na kříži tomto jednu zákonitost působící na bytosti lidské takto hmotou kráčející.

 

Jest psáno v nejrůznější vaší duchovní literatuře, že jest PLANETA ZEMĚ PLANETOU KŘÍŽE. Ano, jest toto skutečnost a klíčem k osvětlení tohoto zde jest toto schéma – kříže působící takto na prahu 5. období II. etapy duchovního vývoje na bytosti lidské. Kříž tento zde takto nakreslený jest již z velké části osvobozením se bytostí lidských, až sem příchozích, od hmoty. Lze jej též nazvati křížem vstupu k vyšším principům Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Jest toto dáno tím, že působí zde cyklická uzavřenost a z toho vyplývající stejně dlouhá všechna jeho ramena, což zde vyjadřuje jistou rovnováhu, čili fakt tento, že bytosti lidské tyto všechny jsou již stabilizovány a dosáhly tyto také vyššího stupně osvobození se od hmoty. Teď dostáváme se k ZÁKONITOSTI KŘÍŽE, která vyjadřuje zde však svázanost bytostí lidských těchto, které duchovně nepracují.

 

Jest toto vyjádřeno takto:

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Prodloužením tímto dolního ramene na kříži tomto jest takto vyjádřena hmotná svázanost bytostí lidských všech a prací jejich duchovní postupuje zkracování pozvolné ramene tohoto tak, aby až dospějí pak bytosti tyto až sem, k období pátému, nastartována mohla býti působnost ZÁKONITOSTÍ CYKLICKÝCH, vyjadřující již určitou konsolidaci a rovnováhu při cestě duchovní bytostí těchto lidských.

 

Takto vyložena byla zde působnost kříže a nyní napíšeme si zde ještě, jak působí zde vývoj duchovní na bytosti tyto lidské. Působí zde takto – přibližováním jejich pozvolným k pochopení tvůrčí podstaty Stvořitele nás všech a všeho prvotního, což pak jest vyjádřeno schématem dalším, které ukazuje stav uvědomění duchovního bytostí lidských nacházejících se na cestě své duchovní pravé zde na konci období tohoto pátého:

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

Toto schéma vyjadřuje cestu duchovní bytostí lidských k pochopení tvůrčí podstaty Stvořitele nás všech a všeho prvotního a zde má již taktový tvar tento – kříže položeného.

 

 

 

Otáčka  g – fáze 7. SLOVO:

6. období TŘÍBENÍ PŘECHODŮ VĚDOMÍ DO VYSOKOVIBRAČNÍCH STAVŮ

 

 

Tím jest u konce duchovní vývoj bytostí lidských v období tomto pátém a tyto vstupují pak v období šesté, zvané období tříbení přechodů vědomí do vysokovibračních stavů. Jest toto období šesté dalším důležitým mezníkem na cestě této duchovní pravé bytostí lidských všech, kdy dochází k naplnění ZÁKONITOSTI POCHOPENÍ. Pro názorné osvětlení tohoto, co zde se odehrává, uvedeme zde takto obě dvě schémata současně:

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Nyní ještě zavedeme zde další pojmy, také uvedené v jiné duchovní literatuře, pro správné čtení principů tvůrčí podstaty Stvořitele prvotního takto:

 

odpudivé síly          =   I

 

smršťující síly         =   E

 

klid, harmonie         =   U

 

neklid, žár                =   A

 

Z tohoto jest patrné, jak dochází zde k přeskupení principů vzájemně stojících sobě v protikladu tak, že na ramenech kříže položeného jsou v závěru období šestého duchovního uvědomění bytostí lidských uspořádány principy tyto tak, jakoby vzájemně se doplňovaly. Ve směru šipky pak stojí protiklady nikoliv již proti sobě, nýbrž vedle sebe. Toto jest také onen tvůrčí princip Stvořitele prvotního nás všech a všeho, který se vám dává ze schématu tohoto posledního sám poznat. Když tedy čtenář čte jednotlivá písmena ve směru šipky, dostane IA UE , což jest obdobou hebrejského JAHVE, čili BůhStvořitel prvotní nás všech a všeho. On dává se takto poznati zde bytostem lidským cestou touto duchovní pravou kráčejícím prostřednictvím své vyšší tvůrčí podstaty a bytosti tyto lidské tím, jak zde v období tomto šestém dále pracují s dary ducha od Stvořitele prvotního pro další své lidi bližní pozemské a takto tříbí přechody vědomí svého do vysokovibračních stavů, dospějí na základě působnosti ZÁKONITOSTI POCHOPENÍ k této vyšší tvůrčí podstatě Stvořitele prvotního nás všech a všeho. Poté probíhá další vývoj duchovního uvědomění jejich, což však děje se až v období dalším sedmém, o kterém však napíšeme si až příště.

 

Dnes ještě napíšeme si zde k vysokovibračním stavům vědomí bytostí lidských toto, jak v obdobích jednotlivých probíhá práce světelná s tímto. Počátkem této práce jest v období čtvrtém matné tušení bytostí lidských něčeho silně bíle zářícího, jakoby z veliké dálky k nim problikávajícího. Pak toto pokračuje v období pátém velice pozvolným tříbením přechodů vědomí do vysokovibračních stavů, kde také poprvé vstupují v působnost světelnou zákonitosti cyklické. Dále pak má toto pokračování další v tomto období šestém, v němž probíhá tříbení přechodů těchto čilé a vede bytosti lidské všechny na základě působnosti ZÁKONITOSTI POCHOPENÍ k počátku vnoření se do tvůrčí podstaty BohaStvořitele prvotního nás všech a všeho.

 

Toto jest také dnes od nás už vše a na shledanou při psaní dalším s tebou i s vámi všemi těšíme se všichni my, vaši přátelé vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi.  Dobrou noc.“

 

 

847. Spirála duchovního růstu.            (Přijal Jaroslav P.)     18.11.1999.    21:45-22:35 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

 

 

Otáčka  g – fáze 7. SLOVO: 

7. období - KONEČNÉ FÁZE PŘÍPRAVY NA PŘEVIBROVÁNÍ A

OSVÍCENÍ BYTOSTI LIDSKÉ

 

 

„A jsme tu dnes večer opět s tebou my, přátelé vaši vesmírní z lodí našich všech všude tady nad vámi a hned přejdeme k výkladu k období závěrečnému sedmému II. etapy duchovního vývoje bytostí lidských. Název období tohoto jest - konečné fáze přípravy na převibrování a osvícení bytosti lidské a toto opět pro lepší názornost vyjádříme schématem takto:

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

Jest zde ze schématu tohoto levého patrné, že duchovní vývoj bytostí lidských jest takto pozvolně směrován, neboť opět schéma toto pootočilo se ve směru šipky udávající přirozenou cestu duchovní o další úhel. Bytosti lidské tyto zde již poznaly takto vyšší tvůrčí podstatu Stvořitele prvotního nás všech a všeho a na cestě své duchovní této pravé pak setkávají se zde, v období tomto posledním – sedmém, působností ZÁKONITOSTI VNOŘENÍ do tvůrčí podstaty Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Zákonitost tato dovede pak působností svou pozvolnou světelnou bytosti lidské až k osvíceníbodu zářícímu v samém závěru období tohoto sedmého.

 

Toto osvícení pak jest vyjádřeno schématem pravým – posledním, které již nemá zde šipku udávající smysl otáčení, neboť působnost ZÁKONITOSTÍ CYKLICKÝCH se uzavřela, stejně jako spirála duchovního uvědomění bytostí lidských dospěla až k bodu zářícímu. Bytosti lidské takto dosáhly v okamžiku tomto DOKONALOSTI VĚDOMÍ SVÉHO V TĚLECH SVÝCH HMOTNÝCH A PŘEVIBRUJÍ TEDY DO VYŠŠÍCH SVĚTŮ DUCHOVNÍCH Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Skončila zde také působnost vyššího zákona vesmírného tohoto – VŠE MÁ SVŮJ ZAČÁTEK A KONEC, což platí zde jak pro SPIRÁLU DUCHOVNÍHO UVĚDOMĚNÍ BYTOSTÍ LIDSKÝCH, tak i pro ZÁKONITOSTI CYKLICKÉ, kdy opět v závěru objevuje se zde stojící kříž dokonalosti světelné a vše již v jednom jest. Bytosti lidské takto vnořily se zpět do tvůrčí podstaty Stvořitele nás všech a všeho prvotního a převibrováním myslí svých pak přijdou ve vyšší světy duchovní, kde dále připravovány pro další cestu duchovní svou budou, aby nakonec ocitnouti se mohly v samé blízkosti Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Vše jest zde takto dáno vůlí Stvořitele prvotního nejčistší tak, že cesta tato pravá k Němu opět vede duchovní prací pro bližní své lidi pozemské, zde ve hmotě takto vtělené.

 

V obdobích těchto posledních nebylo již o tomto mnoho psáno, avšak jest toto takto dáno bytostem lidským – až do samého převibrování myslí svých do světů vyšších duchovních neustále a vytrvale pracovat s dary ducha od Stvořitele prvotního nás všech a všeho pro ostatní bytosti lidské bližní jejich pozemské. Závěrem psaní tohoto o Cestě duchovní od Stvořitele nás všech a všeho prvotního napíšeme ještě ponaučení toto:

 

 

Bez práce duchovní pravé pro další lidi bližní pozemské

 

není růstu duchovního uvědomění bytostí lidských

 

a nemůže tedy ani býti realizována cesta duchovní jejich

 

po spirále k osvícení je vedoucí !

 

 

Toto jest také od nás již vše dnes a vše i o Cestě duchovní dávané sem, na tuto planetu Zemi, vám všem lidem pozemským takto Stvořitelem prvotním všech a všeho. Teď loučíme se s tebou i s vámi a dobrou noc všem přejeme, vaši přátelé vesmírní.“

 

Děkujeme vám drazí přátelé vesmírní a Stvořiteli prvotní všech a všeho za toto duchovní učení předané lidem planety Země.  S láskou Ludmila a Jaroslav.

 

Konec – „Duchovní cesta“.

 

 

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

 

 

    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu