NEBE  A  PEKLO
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - NEBE A PEKLO    5,3 MB
  EN  Celá kniha - HEAVEN AND ITS WONDERS AND HELL    3,7 MB
  DE  Celá kniha - HIMMEL UND HÖLLE    4,5 MB
  ES  Celá kniha - EL CIELO Y SUS MARAVILLAS Y EL INFIERNO    5,1 MB
  IT  Celá kniha - CIELO E INFERNO    2,4 MB
  HR  Celá kniha - NEBO I PAKAO    2,5 MB
  PT  Celá kniha - O CEU E AS SUS MARAVILHAS E O INFERNO    3,2 MB
  BG  Celá kniha - НЕБЕ И АД    3,2 MB
  RO  Celá kniha - RAIUL ŞI IADUL    2,7 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
OBSAH
VYSVĚTLIVKY PŘEKLADATELE
POZNÁMKA ZPRACOVATELE NA INTERNET, IVO A. BENDY
I. O NEBI
1.O NEBI A PEKLE
2.PÁN JEST BŮH NEBE
3.BOŽSTVÍ PÁNĚ TVOŘÍ NEBE
4.BOŽSTVÍ PÁNĚ V NEBESÍCH JEST LÁSKA K NĚMU A ÚČINNÁ LÁSKA K BLIŽNÍMU
5.NEBE JEST ROZDĚLENO VE DVĚ KRÁLOVSTVÍ
6.JSOU TŘI NEBESA
7.NEBE SKLÁDÁ SE Z NESČETNÝCH SPOLEČNOSTÍ
8.KAŽDÁ SPOLEČNOST JEST NEBEM V MENŠÍ PODOBĚ A KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ ANDĚL NEBEM V PODOBĚ NEJMENŠÍ
9.CELÉ NEBE VE SVÉM SOUBORU PŘEDSTAVUJE JEDINÉHO ČLOVĚKA
10.KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ SPOLEČNOST V NEBI PŘEDSTAVUJE JEDINÉHO ČLOVĚKA
11.KAŽDÝ ANDĚL MÁ TUDÍŽ DOKONALOU LIDSKOU FORMU
12.BOŽSKÉ ČLOVĚČENSTVÍ PÁNĚ JEST PŘÍČINOU, ŽE NEBE V CELKU I V ČÁSTECH PŘEDSTAVUJE ČLOVĚKA
13.SOUBOR Z DÍLA »NEBESKÁ TAJEMSTVÍ« O PÁNU A JEHO BOŽSKÉM ČLOVĚČENSTVÍ
14.MEZI VŠEMI ČÁSTMI NEBE A VŠEMI ČÁSTMI ČLOVĚKA JEST SOUVZTAŽNOST
15.JEST SOUVZTAŽNOST NEBE SE VŠEMI VĚCMI NA ZEMI
16.O SLUNCI V NEBI
17.O SVĚTLE A TEPLE V NEBI
18.O ČTYŘECH HLAVNÍCH STRANÁCH V NEBI
19.O PROMĚNÁCH STAVU ANDĚLŮ V NEBI
20.O ČASE V NEBI
21.O PŘEDOBRAZENÍCH A ZJEVECH V NEBI
22.O ROUCHÁCH, V NICHŽ ANDĚLÉ BÝVAJÍ SPATŘOVÁNI
23.O PŘÍBYTCÍCH A SÍDLECH ANDĚLŮ
24.O PROSTORU V NEBESÍCH
25.O FORMĚ NEBES, PODLE NÍŽ DĚJE SE TAM PŘIDRUŽOVÁNÍ A SDĚLOVÁNÍ
26.O PANOVÁNÍ V NEBI
27.O BOHOSLUŽBĚ V NEBI
28.O MOCI ANDĚLŮ
29.O ŘEČI ANDĚLŮ
30.O ROZMLOUVÁNÍ ANDĚLŮ S LIDMI
31.O PÍSMECH V NEBI
32.O MOUDROSTÍ ANDĚLŮ NEBESKÝCH
33.O STAVU NEVINNOSTI ANDĚLŮ NEBESKÝCH
34.STAV POKOJE V NEBI
35.O SPOJENÍ NEBE S LIDSKÝM POKOLENÍM
36.O SPOJENÍ NEBE SE ČLOVĚKEM PROSTŘEDNICTVÍM SLOVA [BOŽÍHO]
37.NEBE A PEKLO JEST Z LIDSKÉHO POKOLENÍ
38.O POHANECH, ČILI O NÁRODECH, ŽIJÍCÍCH MIMO CÍRKEV, V NEBI
39.O DĚTECH V NEBI
40.O MOUDRÝCH A SPROSTNÝCH V NEBI
41.SOUBOR Z DÍLA "NEBESKÁ TAJEMSTVÍ" O VĚDOMOSTECH
42.O BOHATÝCH A CHUDÝCH V NEBI
43.O MANŽELSTVÍCH V NEBI
44.O ČINNOSTI ANDĚLŮ V NEBI
45.O NEBESKÉ RADOSTI A BLAŽENOSTI
46.O NEZMĚRNÉ VELIKOSTÍ NEBE
II. O SVĚTĚ DUCHŮ A O STAVU ČLOVĚKA PO SMRTI
47.CO JEST SVĚT DUCHŮ
48.KAŽDÝ ČLOVĚK CO DO SVÉHO VNITRA JEST DUCHEM
49.O VZKŘÍŠENÍ ČLOVĚKA Z MRTVÝCH A JEHO VKROČENÍ DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
50.ČLOVĚK PO SMRTI MÁ DOKONALOU LIDSKOU PODOBU
51.ČLOVĚK PO SMRTI MÁ VŠECKY SMYSLY, VŠECKU PAMĚŤ, VŠECKO MYŠLENÍ A VŠECKY NÁKLONNOSTI, KTERÉ MĚL NA SVĚTĚ; A NEZŮSTAVÍ ZA SEBOU NIC, NEŽ SVOJE POZEMSKÉ TĚLO
52.ČLOVĚK PO SMRTI JEST TAKOVÝ, JAKÝ BYL JEHO ŽIVOT NA ZEMI
53.ROZKOŠE ŽIVOTA KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE PŘEMĚŇUJÍ SE PO SMRTI VE VĚCI SOUVZTAŽNÉ
54.O PRVÉM STAVU ČLOVĚKA PO SMRTI
55.O DRUHÉM STAVU ČLOVĚKA PO SMRTI
56.O TŘETÍM STAVU ČLOVĚKA PO SMRTI, KTERÝŽ JEST STAVEM VYUČOVÁNÍ TĚCH, KDOŽ PŘICHÁZEJÍ DO NEBE
57.NIKDO NEPŘICHÁZÍ DO NEBE Z BEZPROSTŘEDNÍHO MILOSRDENSTVÍ
58.NENÍ TAK NESNADNO, JAK SE MYSLIVÁ, ŽÍTI ŽIVOT, KTERÝ VEDE DO NEBE
III. O PEKLE
59.PÁN VLÁDNE PEKLY
60.PÁN NIKOHO NEUVRHNE DO PEKLA, NÝBRŽ DUCH SAMA SEBE
61.VŠICHNI, KDOŽ JSOU V PEKLE, JSOU VE ZLU A TÍM I V NEPRAVDÁCH, POCHÁZEJÍCÍCH ZE SEBELÁSKY A LÁSKY KE SVĚTU
62.CO JEST PEKELNÝ OHEŇ A SKŘÍPĚNÍ ZUBŮ
63.O ZLOMYSLNOSTI A PROHNANOSTI PEKELNÝCH DUCHŮ
64.O ZEVNĚJŠÍ PODOBĚ, POLOZE A MNOŽSTVÍ PEKEL
65.O ROVNOVÁZE MEZI NEBEM A PEKLEM
66.ČLOVĚK POŽÍVÁ SVOBODY ROVNOVÁHOU MEZI NEBEM A PEKLEM
67.VÝBOR Z DÍLA »NEBESKÁ TAJEMSTVÍ« O SVOBODĚ ČLOVĚKA, O VLIVU A O DUCHÁCH, JIMIŽ DĚJE SE SDĚLOVÁNÍ
68.INDEX
69.SPISY ŠVÉDSKÉHO REFORMÁTORA EMANUELA SWEDENBORGA
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu